Biofuel Region får utökade resurser från Horisont Europa för sitt arbete med cirkulär bioekonomi i norra Sverige

Biofuel Region, en organisation som arbetar för omställningen till en fullt utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta i norra Sverige, har fått utökade resurser inom ramen för programmet Horisont Europa för att stödja övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi.

Biofuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling för att stödja den gröna omställningen, med särskilt fokus på bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att stödja andras arbete, ha en koordinerande roll och bidra med expertkunskap vill Biofuel Region växla upp andras initiativ och vara en viktig pusselbit i förändringsarbetet i norra Sverige. 

Horisont Europa är EU:s viktigaste program för att finansiera forskning och innovation och programmet ska bidra med utvecklingen och genomförandet av EU:s politik. 

Projektet som har fått finansiering heter SCALE-UP och syftar till att stödja och utveckla regionala partnerskap mellan åtta europeiska länder för att utveckla och ta vara på potentialen i bioekonomin.  

Sex europeiska pilotregioner, däribland norra Sverige, har valts ut. Regionala intressenter som arbetar med biomassa, till exempel lantbruksföretag och andra företag, föreningar, entreprenörer, forskare och offentlig förvaltning ska få stöd i sitt arbete genom utökat kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad. 

Målet är att främja utvecklandet av innovativa bioekonomibaserade affärsmodeller. En fullt utvecklad bioekonomi kan minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som bioekonomin bidrar med ekonomiska och sociala möjligheter på landsbygden. 

Inom ramen för SCALE-UP planeras affärsutvecklingsprogram för entreprenörer med workshops för kunskapsutbyte. Ytterligare en del av SCALE-UP är ‘’bio’’-tävlingar för gymnasielever, för att öka den allmänna medvetenheten om bioekonomi och dess möjligheter.

Läs mer om projektet SCALE-UP i norra Sverige här. 

Håll utkik efter mer information på SCALE-UP projektets kommande hemsida här.

Läs mer om Horisont Europa här. 

Läs mer om Biofuel Region här.

/Emil Olofsson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information