Förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse

Med en översyn av det nästan trettio år gamla direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse vill EU-kommissionen ta itu med dagens och de kommande årtiondenas samhällsutmaningar. Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv.

Inom ramen för EU:s gröna giv har EU-kommissionen beslutat att revidera direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse från 1991, även kallat avloppsdirektivet. Direktivet är ett av instrumenten som EU har på vattenområdet och kommer styra avloppsreningsverkens arbete med att skydda miljön och människors hälsa. 

Direktivet från 1991 fastställer bland annat krav på en ökad biologisk rening i avloppsreningsverk, men innehåller även ett undantag i artikel 4.2, där mindre stränga villkor medges för avloppsutsläpp i regioner på över 1500 meter över havet, där en effektiv biologisk rening är svår att upprätthålla på grund av låga temperaturer. Sverige har tillämpat det undantag för biologisk rening i kallt klimat som finns i direktivet men EU-domstolen beslutade under hösten 2021 att Sverige inte kan använda sig av undantagsbestämmelserna.

Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen en översyn av det nästan trettio år gamla direktivet för att ta itu med dagens och de kommande årtiondenas samhällsutmaningar. Förslaget i sin nuvarande form innehåller inga undantag för kalla klimat. Nu väntar en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och EU-parlamentet. När EU fattat beslut om direktivet följer en process där kraven införs i svensk lagstiftning, vilket kan involvera flera steg.

Då förslaget kan få konsekvenser för kommunerna i norra Sverige kommer Europaforum Norra Sverige (EFNS), som är ett politiskt nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund där North Sweden ingår, att lämna feedback på förslaget med fokus på att hänsyn måste tas till norra Sveriges speciella förutsättningar såsom det kalla klimatet, de glest befolkat regionerna med stora avstånd och varierad miljöbelastning.

/Maria Larsson

Läs hela direktivet här.

 

09 Nov 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information