Ny europeisk agenda för innovation

Under sommaren den 5 juli lanserade EU-kommissionen en ny europeisk agenda för innovation som presenterar åtgärder för innovation och tillgång till kapital som ska öka Europas innovationskraft. Agendan ger också ett stort utrymme till regioner och aktörerna inom innovationssystemet genom att nyttja Smart Specialisering och med aktiviteter som ska stärka innovationsekosystemet så som upprättandet av 100 regionala knytpunkter för innovation.

En ny innovationsagenda lanserades den 5 juli av EU-kommissionen. Agendan lägger fram 5 Flaggskeppsinitiativ med totalt 25 åtgärder som ska implementeras fram till 2024. De bygger till stor del på redan befintliga EU-initiativ men ger här en samlad bild av EU:s ambitioner för ökad europeisk innovationskraft. 

  • Finansiering för teknikintensiva expanderande företag  
  • Möjliggöra teknikintensiv innovation genom experimentutrymmen och offentlig upphandling  
  • Påskynda och förstärka innovation i de europeiska innovationsekosystemen och minska innovationsklyftan i EU  
  • Främja, locka och behålla tekniska talanger 
  • Förbättra verktygen för beslutsfattande

Den tredje punkten om det europeiska innovationsekosystemet har en tydlig regional dimension och är av särskilt intresse för regioner och aktörer i det regionala innovationsekosystemet. EU-kommissionen vill uppmuntra till samverkan mellan regioner för att påskynda utvecklingen och öka spridningen av innovation framför allt mellan innovationsstarka regioner (där norra Sveriges regioner ingår) och innovationssvaga. För att uppnå detta lanseras det nya initiativet regionala knytpunkter för innovation (Deep-Tech Regional Innovation Hubs) som ska bygga på regionernas strategier för Smart Specialisering men finansieras med gemensamma utlysningar från Horisont Europa och I3 (Interregionala innovationsinvesteringar) inom ERUF.

Formatet liknar det inom Europeiska Digitala Innovationsknytpunkter (EDIH) som lägger fokus på att snabba på digitalisering genom regionala nätverk men nu med fokus på teknikintensiv innovation. Initiativet är närbesläktat med partnerskap för regional innovation (PRI) som lanserades så sent som i april 2022 där 74 territorier utgör piloter som ska utforska metoder för interregionalt samarbete för innovation. Innovationsagendan nämner även dessa PRI Piloter som möjliga aspiranter för finansieringen till de nya regionala knytpunkterna för innovation som ska göras tillgänglig under 2023. PRI ersätter även det tidigare begreppet S4 som kompletterade aspekterna i S3 med en hållbarhetsdimension som ska fasas ut.  

Region Västerbotten är en av två svenska regioner som deltar i PRI-piloter som utvecklar metoder för interregional samverkan för innovation som kan få inflytande över framtida fonder och program. De har formerat ett konsortium med kustnära regioner kring Östersjön som arbetar för en makroregional strategi inom Baltic Sea Region Directors Network. Även regionerna i Norra och Östra Mellansverige deltar i en PRI där de fokuserar på interregional samverkan inom vätgas. 

/Niklas Johansson

Läs agendan här.

 

13 Sep 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information