Ny europeisk akt ska öka EU:s självförsörjningsgrad av råvaror

Den 14 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där tillkännagav hon att kommissionen ska lägga fram en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse. Denna akt kommer ha till syfte att trygga försörjningen av viktiga råvaror, och försäkra hög social och hållbar standard genom leveranskedjan. En europeisk akt om råvaror avgörande betydelse är extra intressant för aktörer i norra Sverige att hålla koll på.

I sitt linjetal den 14 september berättade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU-kommissionen ska lägga fram en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse (European Critical Raw Materials Act). Hon var tydlig med att tillgången till vissa specifika råvaror, till exempel litium och sällsynta jordartsmetaller, kommer vara grundläggande för den digitala och gröna omställningen. Efterfrågan på sådana material kommer femdubblas till 2030 och detta är ett gott tecken, menade von der Leyen.  

Ursula von der Leyen tog upp Kinas marknadsdominans inom området som ett problem och vill med detta lagförslag bygga ut och fördjupa samarbeten med så kallade pålitliga leverantörer och öka EU:s självförsörjandegrad. Hon förklarade hur litium och sällsynta jordartsmetaller snart kommer att bli viktigare än olja och gas och att det därför är viktigt att EU inte än en gång hamnar i beroendeställning till ett enda land. Von der Leyen pekade också på bland annat den europeiska batterialliansen som ett gott exempel på framgång inom området som måste upprepas. 

En europeisk akt om råvaror skulle kunna identifiera strategiska projekt genom leverenskedjan och bygga upp strategiska reserver där tillgången är i risk EU-kommissionen menar även att akten kan erbjuda en förståelse över vilka råvaror som kan anses vara särskilt strategiska samt möjliggöra skapandet av ett närverk för europeiska aktörer som arbetar med råmaterial. På grund av norra Sveriges tillgångar till dessa råvaror och de gruvverksamheter och industrier som finns i regionen så kan denna europeiska akt bli extra intressant att hålla ögonen öppna för.  

Läs och se Ursula von der Leyens linjetal här.

/Nora Vinderå

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information