Ny opinionsundersökning om EU:s medborgares syn på en rättvis grön omställning

I oktober i år publicerade Eurobarometer en ny opinionsundersökning som har frågat medborgare i alla EU-länder hur de ser på olika rättviseaspekter av den gröna omställningen. En del av undersökningen kollade på hur européer ställer sig till den förändrade arbetsmarknaden i kölvattnet av den gröna omställningen, och över 70 procent av svenskarna svarade att omställningen kommer leda till att fler nya jobb skapas än som försvinner.

Eurobarometer är EU:s verktyg för att göra opinionsundersökningar i Europa. I oktober i år publicerades undersökningen ‘’Uppfattningar om rättvisan av den gröna omställningen’’ som har frågat medborgare i alla EU-länder hur de ser på olika rättviseaspekter av den gröna omställningen. 

Människor i alla EU-länder tillfrågades i undersökningen hur de ser på rättviseaspekter av den gröna omställningen ur olika perspektiv, till exempel om man är beredd att minska sin energianvändning och om man känner ett personligt ansvar för att begränsa klimatförändringarna. 

Starkt stöd för en rättvis grön omställning i Europa - men oro för framtida energipriser 

En överväldigande majoritet av medborgare i EU anser att den gröna omställningen inte ska lämna någon utanför. Vidare känner över 70 procent av respondenterna i undersökningen ett personligt ansvar för att begränsa klimatförändringarna, medan resultatet för Sverige är över 80 procent. Det finns också ett starkt stöd både i EU och Sverige för handlingsprogram som syftar till att begränsa klimatförändringarna. 

Arbetsmarknaden var ett annat tema som undersöktes. En majoritet i EU som helhet (57 procent) anser att handlingsprogram för att bekämpa klimatförändringarna kommer leda till att fler nya jobb skapas än som försvinner, och resultatet för Sverige var ännu högre på 72 procent.  

Vidare svarade en majoritet (61 procent) i undersökningen att de nya jobben som skapas på grund av den gröna omställningen kommer vara av god kvalitet vad gäller inkomst, anställningstrygghet och arbetsmiljö. För svensk del var denna siffra även där ännu högre, på 75 procent.

Energiförbrukning var ett annat tema som undersöktes. En fråga var om man känner sig säker på att alla, inklusive fattigare människor, kommer ha råd med hållbara energialternativ, produkter och tjänster år 2050. 66 procent av svenskar i undersökningen höll inte med om påståendet, medan 48 procent av européer inte höll med. Svenskar var alltså mer skeptiska än EU:s medborgare som helhet.  

Hur undersökningen genomfördes 

Den aktuella undersökningen efterfrågades av EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL). Sammanlagt intervjuades över 25 000 personer i Europa, varav över 1000 från Sverige. Urvalet skedde slumpmässigt. Intervjuerna genomfördes mellan den 31 maj till den 26 juni, och skedde dels personligen men också online. Deltagare fick ta ställning till ett antal olika påståenden och svarsalternativen varierade beroende på fråga. 

Läs mer om undersökningen här. 

Läs resultaten för den svenska delen av studien här.

Läs om projektet North Sweden Green Deal i Norrbotten och Västerbotten, som arbetar med att bemöta den gröna omställningen i norra Sverige, här och här.

/Emil Olofsson

14 Nov 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information