Nya förslag från EU-kommissionen ska förebygga slit och släng och främja hållbara produkter

Den 30 mars presenterade EU-kommissionen ett lagpaket med syfte att främja cirkulära affärsmodeller och göra information om produkter mer tillgänglig för konsumenter. Detta i syfte att främja den gröna omställningen och förebygga ett slit-och-slängsamhället som inte främjar cirkuläritet.

Lagpaketet som presenterades innehåller en ny textilstrategi och tre nya förslag till förordningar. Det första förslaget gäller en utvidgning av EU:s ekomärkning, det andra handlar om uppdatering av EU:s regelverk för byggprodukter och den tredje ska ge konsumenter mer inflytande i den gröna omställningen. Förslagen och strategin är en del i den gröna given om att minska klimatutsläppen i EU med minst 55 procent till 2030. EU-kommissionen räknar med att förslagen kan leda till energibesparingar fram till 2030 vilket skulle motsvara EU:s årliga import av rysk naturgas. Förslagen har samtidigt betydelse för EU:s arbete med att göra sig mindre beroende av importen av andra råvaror.

Produkter ska stegvis ekomärkas

Förslaget om att ekomärka produkter handlar om att utvidga EU:s nuvarande regelverk för att göra produkter mer hållbara, tillförlitliga, återanvändbara, lättare att laga och återvinna, samt energi- och resurseffektivisera varorna. Idag omfattar ekomärkningen elprodukter som vitvaror.

Syftet med EU-kommissionens förslag om ekomärkning är att göra hållbara produkter mer populära på EU-marknaden och minska produkternas sammanlagda miljö- och klimatpåverkan. Förslaget bygger på att motverka modellen ”slit-och-släng”.

– Vi arbetar för att få ett slut på modellen med att ta, tillverka, förstöra och kasta iväg och [istället] stödja utvecklingen av en cirkulär affärsmodell, sade EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans.

I förslaget föreslår EU-kommissionen att varor stegvis ska förses med ett ”digitalt produktpass” så att konsumenterna känner till vilken miljöpåverkan deras inköp har. Produktpassen ska även underlätta för att låta laga och återvinna varan men också för att se varans energieffektivitet och cirkularitet. Passen ska enligt kommissionen också fungera som ett verktyg för att förbättra spårbarheten på en produkt och komplettera informationen i produktmanualer eller på etiketter.

Hållbara och cirkulära textilier och byggprodukter

I sitt lagpaket riktar EU-kommissionen även in sig på textilier och byggprodukter då boende och textilier har andra respektive fjärde högsta påverkan på miljö och klimat i EU.

Textilstrategins mål är att textilprodukter som kommer ut på EU-marknaden år 2030 ska ha en lång livslängd och kunna återvinnas. Syftet är att utveckla textilier till att bli mer hållbara, enkla att laga och underhålla samt återvinna. Genom strategin vill EU-kommissionen också se ett ökat producentansvar från företagen i form av ett minskat antal klädkollektioner per år, ansvar och agerande för att minimera koldioxid- och miljöavtryck.

Förslaget om en uppdatering av byggprodukter ska ställa nya krav på tillverkning och utformning, så att byggprodukter blir mer hållbara, reparerbara och återvinningsbara. EU-kommissionen vill också göra det lättare för standardiseringsorgan att utforma gemensamma europeiska standarder.  

Stärka konsumenträttigheter

Slutligen innehåller lagpaketet ett förslag om nya regler för att ge konsumenter mer inflytande under den gröna omställningen genom att se till att de är bättre informerade om produkters hållbarhet och bättre skyddade mot “greenwashing” (Att företag marknadsför produkten som miljövänlig). Förslaget tar hård ställning mot otillförlitliga eller falska miljöpåståenden och metoder som vilseleder konsumenterna om en produkts hållbarhet. Detta för att göra det lättare för konsumenterna att handla mer hållbart.

– De europeiska konsumenterna har rätt att förvänta sig mer miljövänliga och hållbara produkter, sade EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton.

– Vi stöder konsumenter som i allt högre grad vill välja produkter som håller längre och som kan repareras. Vi måste se till att deras engagemang inte hindras av vilseledande information, sade EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová.

Perspektiv från den svenska skogsindustrin

Skogsindustrierna välkomnar förslaget om att ekomärka produkter men anser att lagförslaget saknar krav kring hållbarhet och förnybarhet. För Sverige innebär förslaget att alla produkter producerade av skogsindustrin kommer omfattas av lagförslaget.

-EU-kommissionen presenterade inte hur hållbarhetskraven ska tillämpas mer i detalj för varje produktgrupp. Det är viktigt vad man cirkulerar och förlänger hållbarheten av, sade Kai-Yee Thim ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor på Skogsindustrierna.

Skogsindustrin anser också att krav om hållbarhet och förnybarhet i förslaget borde innebära att mer olja stannar kvar i marken. Där lägger skogsindustrin redan stora resurser på att utveckla nya sätt att ersätta fossilt med förnybart.

– Branschen har redan tagit fram alternativ för förpackningar, kemikalier och byggmaterial och innovationsarbetet fortskrider i oförminskad takt. Allt som kan göras av olja kan göras av trä. Det gynnar klimatet, gör EU mindre beroende av fossila resurser och bidrar till ett mer motståndskraftigt EU, sade Kai-Yee Thim.

Debatten om förslaget om ekomärkning handlar delvis om risken för dubbelreglering och delvis hur hållbarhetskraven ska tillämpas mer i detalj för varje enskild produktgrupp. Där skogsbranschen önskar och förväntar sig att vara involverad i processen när man tar fram kraven för ekomärkningen.

Läs om Skogsindustriernas synpunkter på lagförslagen här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om lagpaketet här.

Läs mer om förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter här.

/Emilia Zetterlund

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information