Öppet samråd om EU:s handlingsplan för social ekonomi

I december 2021 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för social ekonomi. I denna handlingsplan ingår utveckling av policy och juridiska ramverk som ska skapa bättre förutsättningar för den sociala ekonomin. EU-kommissionen lanserar nu ett samråd för att samla in synpunkter om initiativet. Svara på samrådet senast 30 september.

Den 9 december 2021 antog EU-kommissionen en ny handlingsplan för social ekonomi (Action Plan for the Social Economy) med syfte att gynna och utveckla den sociala ekonomin i EU:s medlemsländer med konkreta åtgärder. I denna handlingsplan är nyckelkomponenterna: förbättring av ramverk för social ekonomi, förbättrad synlighet och erkännande samt tillgång till finans och marknader.  

Handlingsplanen för social ekonomi utvecklades för att ge mer och bättre stöd till social-ekonomiska organisationer för att de ska kunna växa och utvecklas, och för att ha större påverkan på samhället. Den sociala ekonomin syftar främst till: kooperativ, föreningar, stiftelser, socialt företagande samt ömsesidiga företag.  

Värdet som socialekonomiska affärsmodeller kan ge lokala ekonomier och samhällen kommer från den starka lokala koppling som socialekonomiska organisationer generellt har, menar EU-kommissionen. Handlingsplanen beskriver också hur sådana företag ofta syftar till att gynna det samhället de bedriver verksamhet i genom att bland annat behålla befolkningen i det lokala samhället och skapa ekonomisk aktivitet samt lokala vinster. De ska alltså kunna bidra i lokal ekonomisk utveckling som är specifikt relevant för regioner, till exempel på landsbygden.      

Med handlingsplanen för social ekonomi vill EU-kommissionen expandera det europeiska socialekonomiska regionnätverket för att stärka nya regionala och lokala partnerskap för att främja den gröna och digitala omställningen på regional och lokal nivå.  

Samråd- utvecklandet av ramverk för social ekonomi 

För att motverka de svårigheter som socialekonomiska organisationer möter när de utvecklas och skalar upp presenterar EU-kommissionen ett initiativ som ska hjälpa medlemsstater att bättre anpassa policy och lagar till den sociala ekonomins specifika behov med syfte att nyttja den sociala ekonomins potential. Nu har EU-kommissionen ett öppet samråd för att samla in synpunkter om initiativet. Tyck till om initiativet innan 30 september.  

Läs mer och svara på samrådet senast 30 september här.

Läs mer om Social Economy Action Plan EU-kommissionens hemsida här.

Läs hela handlingsplanen här.

 

/Nora Vinderå

27 Sep 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information