Öppet samråd om lagstiftningsförslag om certifiering av koldioxidupptag

Ett förslag till EU-förordning om certifiering av koldioxidupptag och de åtgärder som krävs för att övervaka, rapportera och verifiera upptagen har öppnats upp för samråd. Tanken med initiativet är att långsiktigt öka koldioxidupptaget och uppmuntra bönder, skogsbrukare och industrier att använda innovativa lösningar för att avskilja, återvinna och lagra koldioxid. EU-kommissionen inleder nu ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på direktivet. Svara senast den 2 maj.

Med förordningen om certifiering av koldioxidupptag vill EU-kommissionen långsiktigt öka koldioxidupptaget och uppmuntra bönder, skogsbrukare och industrier att använda innovativa lösningar för att avskilja, återvinna och lagra koldioxid. Det är ett nödvändigt och viktigt steg för att integrera koldioxidupptag i EU:s klimatpolitik. På EU-kommissionens hemsida kan man lägga upp sin synpunkt. Samrådsperioden är från 7 februari till 2 maj 2022.  

EU- kommissionen välkomnar nu synpunkter från berörda parter på förslaget av EU-regler om certifiering av koldioxidupptag. EU- kommissionen välkomnar bidrag från allmänheten och företag i EU, markförvaltare, lantbrukare och skogsbrukare. Även alla potentiella köpare av koldioxidupptag, inklusive företag inom livsmedelsbearbetningssektorn och sektorn för digital teknik, samt offentliga förvaltningar i medlemsstater som är intresserade av att öka koldioxidupptaget, och forskarsamhället. En annan grupp som också välkomnas är aktörerna på befintliga frivilliga marknader för koldioxidupptag, till exempel certifieringsorgan eller finansiella ombud som traditionellt stöder marksektorn. 

Delta i samrådet 

På EU-kommissionens hemsida kan man delta i samrådet genom att svara på en webbenkät. Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk. För att öka öppenheten uppmanas företag och organisationer som deltar i samråd att registrera sig i EU:s öppenhetsregister. 

Denna feedbackperiod sträcker sig från 7 februari 2022 till 2 maj 2022.  

EU-kommissionens antagande är planerad för fjärde kvartalet 2022. 

Delta och läs mer om samrådet här 

/Emilia Zetterlund

16 Feb 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information