Ulf Kristersson framhöll klimatomställningen i norra Sverige i presentationen av regeringens nya EU-deklaration

Den 16 november presenterade Ulf Kristersson den nya regeringens första EU-deklaration. Europas säkerhet, klimatomställningen, konkurrenskraften och EU:s värderingsgemenskap framhölls som de viktigaste frågorna som Europa står inför. Företagen som går i spetsen för klimatomställningen i norra Sverige, som LKAB, SSAB, Boliden och Northvolt, beskrevs som ‘’europeiska giganter i den gröna tillväxtmotorn’’.

Regeringens EU-deklaration presenterades av Ulf Kristersson den 16 november i riksdagen. I deklarationen redogörs för regeringens prioriteringar och mål i EU-samarbetet, och med det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s råd får höstens EU-deklaration en extra tyngd. Ulf Kristersson framhöll under sitt anförande att regeringen under ordförandeskapet kommer arbeta för att fördjupa EU:s styrkor och stärka EU där det idag är svagt. 

Ulf Kristersson nämnde att prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet kommer presenteras i december, men tog upp ‘’fyra samtida europeiska ödesfrågor’’ i EU-deklarationen. 

Europas säkerhet står högt på agendan 

Med den ryska invasionen av Ukraina står säkerhetsfrågor högt på EU:s agenda, och Ulf Kristersson framhöll att Sverige kommer fortsätta trycka på för att bevara den enighet som EU har uppvisat efter invasionen och fortsätta stödja Ukraina. Regeringen vill också öka Sveriges roll i den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken inom EU, och Ulf Kristersson betonade att EU måste ta ett större ansvar för den europeiska säkerheten. 

Klimatomställningen företagen i norra Sverige är ‘europeiska giganter’ 

Målet att göra EU klimatneutralt till 2050 ligger fast, enligt Ulf Kristersson. Ulf Kristersson nämnde i EU-deklarationen de stora industrisatsningarna i norra Sverige som ett föredöme för hur gröna jobb kan växa fram i Europa, och sa:

LKAB, SSAB, Boliden och Northvolt är inte bara svenska pionjärer. De är europeiska giganter i den gröna tillväxtmotorn. 

I EU-deklarationen underströks också att den nya regeringen anser att EU måste ta hänsyn till den mångfaldiga roll som skogen spelar i klimatomställningen. Skogen är såväl en energikälla, bas för hållbara produkter och bidrar till att skapa gröna jobb som en kolsänka och bidragare till den biologiska mångfalden. 

För att göra klimatomställningen möjlig krävs enligt Ulf Kristersson en ny europeisk energipolitik. Energiproduktionen måste byggas ut med kärnkraft, vind, sol och vätgas. Ulf Kristersson betonade att den nya regeringen kommer bli en stark röst för att utveckla europeisk kärnkraft. 

Europas konkurrenskraft och investeringar i forskning och utveckling 

För att klara klimatomställningen och öka tillväxten krävs ett stärkande av Europas konkurrenskraft, enligt Ulf Kristersson. Här framhölls behovet av att EU:s medlemsländer når EU:s mål om att 3 procent av BNP ska investeras i forskning och utveckling. Ulf Kristersson nämnde också sårbarheter i internationella försörjningskedjor som ett problem, där ökad europeisk självförsörjning enligt honom erbjuder möjligheter för svenska företag inom till exempel unika mineraler och hållbara skogsprodukter. 

Värderingsgemenskapen EU 

Den fjärde frågan som Ulf Kristersson lyfte i EU-deklarationen var den värderingsgemenskap som EU bygger på, med rättsstatens principer och respekten för individens fri- och rättigheter som grund. Här framhölls att dessa värderingar dels måste säkras inom Europa, och att enskilda medlemsländer inte får kränka dem, samt att det är genom EU som Sverige kan värna sina kärnintressen och svenska värderingar. 

I slutet av sitt anförande pratade Ulf Kristersson om att Sverige ofta varit ‘’vid utkanten av förhandlingsborden i Bryssel’’. Resultatet har enligt honom varit lagförslag som varit dåligt anpassade för svenska förhållanden, och sa därför att den nya regeringen kommer se ‘’EU-politiken från ax till limpa’’. 

Läs hela EU-deklarationen här.

Läs North Swedens artikel om förra EU-deklarationen här. 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

/Emil Olofsson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information