Uppdatering om senaste utvecklingarna inom EU:s energipolitik

I och med den rådande energikrisen och Rysslands krig i Ukraina pågår just nu en mängd förhandlingar och beslut i EU för att klara energiförsörjningen i Europa. Nedan följer en kort sammanfattning över den senaste utvecklingen inom EU:s energipolitik.

Den 18 maj presenterade EU-kommissionen initiativet REPowerEU för att motverka de problem och störningar på världens energimarknader som Rysslands invasion av Ukraina har orsakat och för att klara av energiförsörjningen i Europa. Planen består av tre konkreta åtgärder för att bryta EU:s beroende av rysk olja och gas: minska på användningen av energi, accelerera investeringarna i förnybar energi och diversifiera Europas energiförsörjning. 

Under hösten har EU-institutionerna arbetat intensivt för att få till stånd en gemensam hållning runt de ökande energipriserna EU:s inre marknad med målet att uppnå en stabil energiförsörjning. 

4 oktober: Ministerrådet kommer överens om sin position om REPowerEU-förslaget

Den 4 oktober kom ministerrådet överens om en gemensam position om REPowerEU som skiljer sig på följande sätt från EU-kommissionens förslag:  

I EU-kommissionens förslag finansieras REPowerEU till största delen genom tillägg till de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna, som ursprungligen togs fram för att klara den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19 pandemin.  

EU-kommissionen har också föreslagit en mindre andel medel (20 miljarder euro) finansierade genom att auktionera ut de utsläppsrätter som finns i reserven för marknadsstabilitet inom EU:s utsläppshandelssystem. Andra finansieringskällor som kan komma att användas till REPowerEU är sammanhållningspolitikens fonder och andra redan existerande investeringsverktyg. 

Ministerrådets ställningstagande är en kompromiss som modifierar EU-kommissionens förslag. Ställningstagandet föreslår att 75 procent av de ovan nämnda 20 miljarderna euro finansieras genom innovationsfonden och 25 procent genom utsläppsrättigheter. Ministerrådet vill också bland annat att fördelningsnycklarna tar hänsyn till sammanhållningspolitiken, medlemsländers beroende av fossila bränslen och de ökade investeringspriserna. 

Politikernätverket Europaforum norra Sverige (EFNS), som samlar politiker på lokal och regional nivå från norra Sverige, antog i våras en position om REPowerEU där kritik riktades mot EU-kommissionens förslag om utauktionering av utsläppsrätter. EFNS menar i sin position att detta skulle kunna skapa rubbningar i utsläppshandelssystemet och få negativa konsekvenser för viktiga aktörer i norra Sverige, som till exempel Hybrit och H2 Green Steel, som gör viktiga investeringar i den gröna omställningen.

5 oktober: Europaparlamentet antar en resolution om energipriserna 

Dagen efter ministerrådet antog sin position röstade Europaparlamentet om en resolution om energipriserna. Europaparlamentet framhåller i den antagna texten att instabiliteten på energimarknaden och de höga energipriserna har lett till en kris med ökade levnadsomkostnader. Det centrala budskapet i resolutionen är att energiprisernas påverkan på hushåll och företag måste lindras med EU-åtgärder. 

Ett annat centralt budskap i Europaparlamentets resolution är att alla beslut på EU-nivå för att hantera de ökade energipriserna måste vara i linje med EU:s klimatmål på lång sikt. Europaparlamentet menar också att oförutsedda vinster hos leverantörer ska förhindras och stöd ska utgå till utsatta hushåll och små och medelstora företag. 

7 oktober: Informellt möte med EU-ländernas ledare i Prag 

Den 7 oktober träffades EU-ländernas ledare för att diskutera Rysslands krig i Ukraina, energipolitiken och det ekonomiska läget. Inga beslut togs under mötet men under den efterföljande presskonferensen framhöll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att det finns ett starkt stöd bland EU:s ledare för att etablera ett gemensamt system för upphandling av gas. Detta skulle enligt henne säkra energiprisernas stabilitet. 

Ursula von der Leyen underströk också att alla lösningar måste undvika en fragmentering av den inre marknaden och att gemensamma åtgärder behövs. Vidare framhöll EU-kommissionens ordförande att det mest pålitliga sättet att säkerställa energiförsörjningen är att öka investeringstakten i förnybara energikällor. För att finansiera dessa nödvändiga investeringar tillkännagav Ursula von der Leyen att ytterligare medel ska föreslås till REPowerEU. 

20–21 oktober: möte med Europeiska rådet 

Mellan 20–21 oktober kommer ett formellt möte med EU-ländernas ledare att hållas, och EU-kommissionen har meddelat att de kommer komma med mer konkreta förslag inför detta möte. Den stora frågan är om EU-ländernas ledare kommer att kunna enas om en gemensam linje om energipolitiken vid detta möte. 

Läs mer om REPowerEU här. 

Läs mer om ministerrådets position om REPowerEU här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om REPowerEU här. 

Läs mer om Europaparlamentets antagna resolution här. 

Läs mer om det informella mötet med EU-ländernas ledare i Prag här.

Läs Ursula von der Leyens anförande vid presskonferensen efter det informella mötet här. 

Läs mer om Europeiska rådets möte den 20–21 oktober här. 

/Emil Olofsson

12 Okt 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information