Upskilling pathways - samråd öppet om nya inlärningsmöjligheter för vuxna

EU-kommissionen har nu lanserat samråd för programmet “Upskilling pathways” som handlar om att hjälpa lågutbildade vuxna att utveckla nya kunskaper. Fokus ligger på att läsa, skriva, räkna samt att utveckla sina digitala färdigheter. Samrådet är öppet till den 17 mars 2022 och tycka till gör man genom att fylla i ett frågeformulär online.

Ett samråd för programmet Upskilling pathways för vidareutbildning för lågutbildade vuxna är nu öppet och intresserade parter kan tycka till genom att fylla i ett elektroniskt frågeformulär.  

Varför behövs Upskilling Pathways?  

Nästan 20 procent av Europas vuxna befolkning har problem med grundläggande kunskaper som att läsa, skriva, räkna och använda digitala hjälpmedel i vardagen. Likaså har bara drygt 20 procent inte mer än vad som i Sverige motsvarar en grundskoleutbildning. Detta leder till större risk för social exklusion, arbetslöshet och fattigdom, vilket är varför Euroepiska rådet 2016 antog Rekommendationen av Upskilling Pathways. Målet är att hjälpa vuxna européer att utveckla en minimumnivå av läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet samt digitala färdigheter, och/eller bredda sina kunskaper för att nå en utbildningsnivå motsvarande gymnasieexamen.  

Vilka riktar sig programmet till?  

Programmet riktar sig till de som inte har en gymnasieutbildning och inte kvalificerar till Ungdomsgaranti (Youth Guarantee) stöd, vilket riktar sig till ungdomar upp till 30 år. Medlemsländer kan skapa prioriterade grupper för programmet beroende på nationella omständigheter.  

Lågutbildade vuxna ska ha tillgång till Upskilling pathways i tre steg: 

  1. Kunskapsbedömning: för att hjälpa vuxna att identifiera existerande kunskaper och behov av vägar för vidareutbildning.   
  2. Erbjudande av utbildning: förmånstagaren får ett förslag/bud på utbildning och träning som möter hens behov baserat på kunskapsbedömningen. Utbildningen ska baseras på arbetsmarknadsmässiga behov.  
  3. Validering och erkännande: förmånstagaren får möjligheten att få den nya kompetensen validerad och erkänd.  

Hur går det till?  

Hur undervisningen går till rent praktiskt beror på medlemsland och utförs av existerande strukturer i landet. Många länder erbjuder redan Upskilling pathways i samarbete med sociala partners, lokala och regionala myndigheter, samt institutioner och andra ställen som tillhandahåller utbildning och träning.  

Medlemsländer väntas kunna nå 8 miljoner lågutbildade individer genom utbildning och träning som finansierats av Europeiska socialfonden (ESF). 

Du kan hitta samrådet här 

Läs mer om Upskilling pathways här 

/Lisa Berglund  

18 Jan 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information