EU-kommissionen bjuder in till samråd om EU:s nya talangreserv

EU-kommissionen letar efter nya verktyg för att enklare rekrytera arbetskraft från länder utanför EU. EU:s befolkning åldras allt snabbare och är i behov av enorma mängder arbetskraft inte minst för att säkerställa den digitala och gröna omställningen. Fyra förslag för att attrahera internationell arbetskraft har presenterats och nu vill EU-kommissionen få in dina åsikter om förslagen. Svara senast 16 Mars 2023.

Medlemsländerna i EU står inför en demografisk nedgång som leder till en åldrande befolkning och minskande arbetskraft. Det innebär att det råder kompetensbrist inom många yrkesgrupper runt om i EU. Inte minst saknas det kompetens kopplade till den gröna och den digitala omställningen, samt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Utmaningar som är väl bekanta i norra Sverige där man ser att det kommer att behövas rekrytering från hela Sverige, EU och även utanför EU för att få till den kompetensförsörjning som kommer att krävas för den gröna industriella omställningen.

Med denna bakgrund vill EU-kommissionen lansera en ”Talangreserv” (EU Talent Pool) för att underlätta internationell rekrytering från länder utanför EU. Kvalificerad arbetskraft som bor utanför EU saknar idag lämpliga kanaler för att komma i kontakt med arbetsgivare i EU. Ett annat problem är att det råder osäkerhet kring utländska utbildningsnivåer och arbetserfarenheters äkthet och jämförbarhet, verktyget skall därmed underlätta erkännandet av kvalifikationer. För att underlätta rekryteringsprocesser vill EU-kommissionen undvika olika nationella bestämmelser om erkännande av kvalifikationer och i stället utforma en bred praxis.

Det övergripande målet med initiativet är att tillgodose internationell rekrytering till sektorer där det råder arbetskraftsbrist genom att underlätta matchningen mellan lediga platser i EU och kvalificerade tredjelandsmedborgare från länder utanför EU (på alla kvalifikationsnivåer och motsvarande vissa yrken som ännu inte har definierats). EU-kommissionens förhoppning är att verktyget kan attrahera mer kompetent arbetskraft, minska kompetensbristen och stödja EU:s gröna och digitala omställning samtidigt som risken för kompetensflykt minskar.

Dessa fyra olika typer av förslag för talangreserven kommer att beaktas;

  • Bevara status quo (grundscenario). I det här alternativet fortsätts arbetsvägarna in i EU av befintliga direktiv om laglig migration, bland annat för arbetsändamål. Initiativ som talangpartnerskap med partnerländer kommer att fortsätta och påbyggas. Särskilda initiativ för erkännande av kvalifikationer som Europasset kommer genomföras vilket är ett verktyg för kartläggning av kompetens hos personer utanför EU.
  • Bygga vidare på befintliga EU-verktyg (kräver ingen lagstiftning). I detta alternativ skulle EU:s invandringsportal uppgraderas och moderniseras så att personer som vill arbeta i EU kan få tillgång till mer lättillgänglig och interaktiv information om de aktuella migrationssystemen och kraven. Jobbmatchningsevent för sektorer som har särskilt svår kompetensbrist. Till sist skulle en Talangreserv kunna utvecklas utan lagstiftning inom ramen för det befintliga europeiska migrationsnätverket. I detta alternativ skulle inte personuppgifter kunna behandlas och därmed vara av begränsad funktion.
  • Utveckla en EU-talangreserv som öppen för alla EU-länder för riktad arbetskraftsmigration. I detta alternativ innebär ny lagstiftning som innebär ett obligatoriskt system för alla EU-länder. Ett nytt IT-system ska då utvecklas som automatiskt matchar kandidater till de sektorer det råder arbetskraftsbrist. Reserven skulle därmed inte vara öppen för alla som kommer från länder utanför EU, utan begränsas till kandidater som kontrollerats på förhand och som uppfyller vissa tillträdeskriterier
  • Utveckla en helt fristående och obligatorisk EU-talangreserv för all arbetskraftsmigration. Även i detta förslag skulle det kräva ny lagstiftning. Likt det 3:e alternativet skulle en automatisk matchningslösning inrättas. Skillnaden till det 3:e alternativet däremot är att det skulle vara öppet för alla medborgare från länder utanför EU oavsett kompetensnivå eller yrke.

EU-kommissionen menar att dessa förslag inte är huggna i sten utan kan utvecklas vidare i samband med den kommande konsekvensbedömningen och från samråd med berörda parter. Samrådet ger intressenter en chans att dela sina åsikter om hur EU:s talangpool bör utformas. EU-kommissionen riktar in sig i första hand till nationella regeringar, sociala och ekonomiska parter, industri- och företagsorganisationer, relevanta internationella organisationer och till civilsamhället. Samrådet är öppet till 16 Mars 2023.

Läs mer om förslagen och lämna dina synpunkter här.

Läs OECD:s rapport om EU:s talangpool här 

/Andreas Lindström

22 Feb 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information