EU-kommissionen efterfrågar feedback på det reviderade avloppsdirektivet

Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse. Förslaget är en revidering av direktivet från 1991, som en del av EU:s gröna giv. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet. Svara på samrådet senast 14 mars.

Inom ramen för EU:s gröna giv har EU-kommissionen beslutat att revidera direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse från 1991, även kallat avloppsdirektivet. Syftet med revideringen är att utöka skyddet av folkhälsa och miljö, vilket är en nyckelfråga inom EU:s vattenpolitik, menar EU-kommissionen. EU-kommissionens nuvarande förslag till reviderat avloppsdirektiv innehåller en rad olika skärpningar, inklusive striktare krav på hur avloppsreningsverk samlar upp och hanterar avloppsvatten. Just nu pågår en feedbackperiod för revideringen initierad av EU-kommissionen, där allmänheten och berörda aktörer får komma med inspel fram till 14 mars. Därefter kommer direktivet att behandlas i Europaparlamentet och Ministerrådet. När direktivet är beslutat om i EU ska de nya reglerna införas i svensk lagstiftning i flera steg, vilket kan kräva en eller flera utredningar. 

Synpunkter från Europaforum Norra Sverige

Då förslaget kan få konsekvenser för kommunerna i norra Sverige har Europaforum Norra Sverige (EFNS), som är ett politiskt nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund där North Sweden ingår, valt att lämna feedback till EU-kommissionen för att föra fram sina perspektiv vad gäller avloppsdirektivet. EFNS välkomnar revideringen, men framhåller att direktivet bör innefatta vissa anpassningar väsentliga för norra Sverige.

Fram till 14 mars är det möjligt att lämna feedback på EU-kommissionens förslag till det reviderade avloppsdirektivet.

Läs mer om direktivet och lämna synpunkter här.

Läs EFNS positionspapper här.

Läs det reviderade avloppsdirektivet här. 

/ Vilma Nuldén

 

01 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information