EU-kommissionen föreslår omfattande övervakningsystem för de europeiska skogarna

Den 22 november presenterade EU-kommissionen ett förslag om en skogsövervakningslag som syftar till förbättra EU-kommissionens kunskap om tillståndet i Europas skogar. Ett gemensamt övervakningssystem för insamling av detaljerad och jämförbara skogsdata i EU är målet med förslaget. Systemet ska bland annat använda satelliter för att spåra olaglig skogsavverkning.

Enligt EU-kommissionens lagförslag om skogsövervakning ska ett gemensamt övervakningssystem införas för hela EU där satelliten Copernicus och EU:s jordobservationsprogram ska observera potentiella hot, inklusive de skadliga effekterna av klimatförändringar och olagliga skogsbruksaktiviteter.

EU-kommissionen uppmanar också medlemsländerna att skapa långsiktiga skogsplaner som ska bidra till en mer samordnad skogsstyrning. Inrättandet av dessa planer är frivilligt, och om det redan finns liknande långsiktiga planer som uppfyller minimikraven, behöver de inte godkännas av EU-kommissionen. 

EU-kommissionens motiverar detta lagförslag med att informationen om skogarna i dag varierar mellan olika stater och att medlemsländernas egna utvärderingssystem ofta är bristande. Ett gemensamt övervakningssystem ska göra det lättare för medlemsländer, skogsägare och skogsförvaltare att vidta åtgärder som gör skogarna mer motståndskraftiga mot gränsöverskridande hot, såsom skadedjur, torka och skogsbränder, menar EU-kommissionen.  

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på skogsövervakning 

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland, antog redan i början av 2023 en position med nätverkets farhågor inför det kommande lagförslaget som annonserdes om redan i EU:s skogstrategi från 2020.  

I positionen välkomnade EFNS ambitionen bakom förslaget om ökad samlad kunskap hos EU-kommissinen om EU:s skogar men att detta bör åstakommas genom att existerande och behandlade data från medlemsländerna samlas in och vid behov behandlas vidare på EU-nivå för att bli jämförbar mellan länder. EFNS betonade också att beslut om skogsskötsel måste ske genom en kombination av markbaserad information och fjärranalys samt att skogsägares skilda sätt att sköta sina skogar är positivt eftersom det ger en variation i skogslandskapet.  

Carina Christiansen, projektledare för bioekonomi på North Sweden European Office förklarar vidare nätverkets hållning: 

– Europaforum Norra Sverige håller med om att EU-kommissionens kunskap om skogar behöver öka men att för detta behövs inget satellitsystem utan de kan bara efterfråga den data de önskar från medlemsländerna. Vi, liksom som andra EU-länder med skog, har kunnigt folk som sköter övervakning av skogarnas tillstånd. Det är en nationell kompetens som vi redan har.  

Carina Christiansen tillägger att statistik inte stödjer EU-kommissionens påstående att skogarna i EU generellt är i dåligt skick: 

– Rapporten State of Europe's forests från 2020 visar på långa trender av positiv utveckling av både skogsareal inom EU, som mängden lagrad kol och virkesuttaget. Det är något att glädja sig åt. 

Sveriges och Finlands landsbygdsministrar har formulerat en gemensam protest mot förslaget 

Förslaget om skogsövervakning är kraftigt försenat till stor del för att det varit väldigt kritiserat av flera medlemsstater och särskilt från skogssamarbetet For forest i ministerrådet som består av Finland, Sverige, Österrike och Slovenien. 

Peter Kullgren, landsbygdsminister i Sverige har tillsammans med Sari Essayah, skogsbruksminister i Finland skrivit ett brev den 17 november till Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär för miljö, hav och fiske och beskrivit sin oro inför förslaget. Ministrarna hänvisade till Sverige och Finlands långa historia av skogsövervakning och ledande roll i internationell rapportering om skogar. I brevet uttrycker ministrarna en särskild oro för de specifika kraven på att markera ut ”skogshabitat”, det vill säga levnadsmiljöer för skogsarter, och ”primärskog och urskog” på kartorna. De menar att dessa två indikatorer skulle gå utöver befintlig lagstiftning och vad som skulle vara nödvändigt.  

Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd och ta fram respektive förhandlingspositioner utifrån EU-kommissionens förslag. 

/Alexander Castwall 

Läs mer om förslaget här

Läs EFNS positionspapper här

Läs mer om Sveriges och Finlands brev till EU-kommissionen här

05 Dec 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information