EU-kommissionen har lanserat samråd om 2023 års strategiska framsynsrapport

Nu finns det möjlighet att lämna in synpunkter på EU-kommissionens arbete med att framställa 2023 års framsynsrapport som handlar om ekonomisk och social hållbarhet i relation till den gröna omställningen. Strategisk framsyn är en del av EU-kommissionens övergripande arbete, och syftar till att ge kommissionen underlag till att arbeta utifrån tillgänglig och relevant kunskap och forskning. Svara på samrådet senast 13 mars.

EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter på deras arbete med att ta fram årets framsynsrapport. Sedan 2020 har EU-kommissionen tagit fram framsynsrapporter i syfte att ha underlag för kommande arbetsprogram och fleråriga programplanering (MFF). Framsynsrapporterna syftar till att beräkna risker och konsekvenser, samt förutspå framtida scenarier och möjligheter.  

Årets rapport handlar om hur ekonomisk och social hållbarhet kan säkerhetsställas i relation till den gröna omställningen, och vilka framtida utmaningar och möjligheter det kan medföra.  

Nu välkomnar EU-kommissionen synpunkter på den strategiska framsynsrapporten 2023. Samrådet riktar sig främst till vetenskapliga och akademiska organisationer, forskare och lärda sällskap. Dessa aktörer uppmanas att delta i samrådet med publicerade vetenskapliga analyser, studier och undersökningar. Särskilt efterfrågas verk som sammanfattar det nuvarande kunskapsläget inom social och ekonomisk hållbarhet i relation till grön omställning.

Läs mer och svara på samrådet senast 13 mars här.

Läs mer om EU-kommissionens framsynsrapporter här.

/ Vilma Nuldén

15 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information