EU-kommissionen har presenterat nya verktyg för att hantera de demografiska förändringarna i Europa

Den 11 oktober antog EU-kommissionen ett meddelande som behandlar de demografiska förändringarna i Europa. Meddelandet innehåller en rad politiska verktyg som medlemsländerna kan använda för att hantera de demografiska förändringarnas konsekvenser för samhället, ekonomin och den långsiktiga konkurrenskraften i hela EU. Innehållet riktar sig till alla regioner inom EU med speciellt fokus på avfolkningsområden och regioner med hög andel utflyttning.

Demografiska förändringar är inte bara en utmaning för norra Sverige utan flera områden i Europa står inför ökad utflyttning, en åldrande befolkning och minskad befolkning i arbetsför ålder. Om inte EU:s demografiska förändringar tas i tu med kan bristen på arbetskraft att förvärras ytterligare och trycket på de offentliga budgetarna att öka den gröna omställningen att hämmas i hela EU 

EU-kommissionens meddelande om demografiska förändringar inkluderar en “verktygslåda” med nya verktyg, med däribland lagstiftning, handlingsprogram och finansiering som kan användas av medlemsländer inom EU för att hantera de konsekvenser som samhället upplever på grund av de demografiska förändringarna. Verktygen som presenterats är designade för att användas i samband med åtgärder på nationell samt regional nivå, i syfte att på bästa sätt hantera utmaningarna samt dra nytta av fördelarna som tillkommer de demografiska förändringarna. 
 
Den demografiska verktygslådan är uppbyggda på fyra pelare som tillsammans täcker strategier för att adressera och möta konsekvenser som de demografiska förändringarna i Europa för med sig.  Särskild hänsyn ska tas till avfolkningsområden och regioner som många unga arbetstagare flyttar från.  

Pelarna som verktygen baseras på är:

  1. Göra det enklare för familjer att kombinera familj med arbete.  
  2.  Hjälpa yngre generationer att hitta jobb och bostäder, utveckla sin kompetens och må bra. 
  3. Ge stöd till äldre generationer och upprätthålla välfärd som påverkar dem, med reformer kombinerade med arbetsmarknadspolitiska lösningar och arbetsplatsprogram.
  4. Ta tillvara på talanger inom EU samt från andra delar av världen genom kontrollerad laglig migration, vid behov vid arbetskraftsbrist i regioner.  

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att ta de demografiska förändringarna i beaktning i alla politikområden i den nationella kontexten. 

Nya initiativ kring verktyg samt dess implementering  

För att kunna använda verktygslådan och de strategier som där finns med har EU-kommissionen vidtagit vissa åtgärder i syfte att stödja implementeringen av verktygen i medlemsstaterna. Dels finns ett antal finansiella medel att söka, men det finns även andra underlag som förenklar genomförandet av verktygslådan, som genom utveckling av tekniska hjälpmedel, såsom plattformar med syfte att underlätta implementeringen av verktygen i de egna regionerna. 

Några konkreta exempel på verktyg som har adderas från EU-nivå är att hålla dialoger om sammanhållningspolitik med unga, stötta regionala innovationsknytpunkter, stötta forskning genom Horisont Europa, lansera Harnseing Talent Platform och att lägga fram paket för talangmobilitet för att stödja kompetensförsörjningen i europeiska samhällen.  

Norra Sveriges behov av arbetskraft  

I EU-kommissionens meddelande om demografiska utmaningar framställer specifikt Sverige som i framkant när det kommer att rekrytera från länder utanför EU i syfte att försörja kompetensbehovet som finns i landet. EU-kommissionen menar att det beror på är det uppehållstillstånd som nu finns för högkvalificerad arbetskraft i Sverige.  

Dock står norra Sverige inför svårare demografiska förändringar jämfört med södra Sverige och samtidigt som behovet av arbetskraft ökar snabbt i takt med den pågående samhällsutvecklingen. För att möta den utveckling som sker är norra Sverige i behov av all typ av arbetskraft från olika sektorer i samhället. Regelverk som gör den enklare för högkvalificerad och högutbildad arbetskraft att komma till Sverige löser därför inte behovet för arbetskraft som finns i norra Sverige. Detta är något som Northern Sparsley Populated Areas (NSPA), nätverket för Sverige, Finland och Norges 13 nordligaste regioner, understryker i sin position om kompetensflykt. 

/Julia Bergsten 

Läs EU-kommissionens meddelande här

Länk till pressmeddelandet här

Läs NSPA:s positionspapper om kompetensflykt här 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information