EU-kommissionen presenterar ny strategi för psykisk hälsa

I början av juni presenterade EU-kommissionen en ny övergripande strategi för psykisk hälsa som syftar till att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa som ökat inom EU de senaste åren. Strategin, som ska utgöra en bärande del i EU-kommissionens planer på att skapa en europeisk hälsounion, har en budget på 1,23 miljarder euro och består av ett 20-tal olika planerade initiativ. Strategin fokuserar därefter på tre övergripande principer: förebyggande åtgärder, öka tillgängligheten till vård samt främja återanpassning till samhället efter tillfrisknande.

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen en ny strategi för psykisk hälsa, vilket även ska utgöra en av grundpelarna i den europeiska hälsounionen. Den europeiska hälsounionen, som presenterades av EU-kommissionen under hösten 2020, är ett lagstiftningspaket som syftar till att främja EU:s beredskap att hantera framtida kriser likt covid-19-pandemin och förbättra folkhälsan inom unionen.  

Den nya och övergripande strategin är en del i ledet av EU-kommissionens ambition att hjälpa medlemsländerna att bekämpa och motverka psykisk ohälsa som ökat inom EU, där covid-19-pandemin uppges som en betydande orsak till uppgången. Initiativet ska även säkerställa att psykisk ohälsa tas på allvar och likställs med fysisk hälsa. 

Strategin, som har en budget på cirka 1,23 miljarder euro reserverad från ett flertal olika EU-program och EU-fonder, består av ett 20-tal initiativ fördelade på tre övergripande principer:  

  1. Effektiva och förebyggande åtgärder
  2. Öka EU-medborgarnas tillgång till högkvalitativ psykisk vård och behandling
  3. Främja människors återanpassning till samhället och arbetsliv efter tillfrisknande 

Strategin innefattar därefter åtgärder inom ett flertal olika politikområden, och innefattar bland annat förslag om förstärkt forskning om hjärnhälsa, investeringar i utbildning och kapacitetsuppbyggnad, informationskampanjer, tekniskt stöd till nationella reformer inom psykisk hälsa och riktat stöd till riskgrupper såsom äldre, migranter- och flyktingar.

Den europeiska hälsounionen – EU-kommissionens förslag till en mer motståndskraftig och samordnad hälso- och sjukvårdspolitik  

Under de senare åren har hälsa och sjukvård blivit ett allt viktigare politikområde inom EU till följd av de brister och utmaningar som uppenbarade sig under covid-19-pandemin, vilket även resulterade i en ambition från EU-kommissionen att skapa en europeisk hälsounion för att möta framtidens kriser. Den europeiska hälsounionen som presenterades under hösten 2020, är en samling lagförslag som syftar till att förbättra folkhälsan inom EU, stärka tillgången till jämlik vård och särskilt främja unionens beredskap inför framtidens hälsokriser. 

Inom ramen för den europeiska hälsounionen har EU-kommissionen lagt fram ett flertal förslag som syftar till att förbättra unionens förmåga att förutspå, hantera och åtgärda gränsöverskridande hälsohot. Däribland ingår lagförslag som syftar till att stärka samordningen mellan medlemsländer inför kriser, att utöka EU-byårernas möjligheter till att förutspå och agera under globala hälsohot och arbetet med förnya EU:s läkemedelslagstiftning. 

Ny läkemedelslagstiftning har samlat Sveriges regioner i ett enat påverkansarbete 

Den 26 april 2023 presenterade EU-kommissionen en reform av EU:s över 20 år gamla läkemedelslagstiftning, som syftar till att göra läkemedelslagstiftningen mer flexibel och anpassad till allmänhetens och företagens behov. Region Västerbotten har tillsammans med ett flertal andra regioner samt Sveriges kommuner och Regioner (SKR) bedrivit ett aktivt och gemensamt påverkansarbete, där man bland annat efterfrågat att större hänsyn ska tas till de nationella hälso- och sjukvårdssystem. Man har samtidigt ställt sig kritisk till lagstiftningen in sin nuvarande form är utformad till att främja läkemedelsindustrin, och nöjer sig i att öka tillgängligheten till läkemedel genom godkännande, snarare än att främja faktiskt tillgängliggörande av läkemedel hela vägen till patient.  

Läs mer om EU-kommissionens nya strategi för psykisk hälsa här.

Läs mer om EU:s hälsounion här.

Läs mer om EU:s läkemedelstrategi och Region Västerbottens påverkansarbete här.

/ Vilma Nuldén

19 Jun 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information