EU-kommissionen presenterar nytt förslag för minskning av utsläpp från nya tunga fordon

Den 14 februari presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag på striktare normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget innefattar utsläpp från nya lastbilar, långfärdsbussar, släpvagnar samt stadsbussar och föreslås träda i kraft 2030. Förslaget skulle bland annat innebära att det inte skulle vara möjligt att fortsätta med förnybara eller koldioxidsnåla bränslen så som biobränslen. Nu finns det även möjlighet att tycka till om förslaget. Svara på det öppna samrådet senast 21 april.

EU-kommissionens nya förslag gällande striktare normer för koldioxidutsläpp för tunga fordon presenterades mot bakgrund av de senaste årens ökning av koldioxidutsläpp från tung trafik inom EU. I förslaget lyfter EU-kommissionen fram att 99 % av EU:s tunga fordon drivs med förbränningsmotorer, där importerade fossila bränslen utgör en stor del av fordonens energislag. Lastbilar och bussar står dessutom idag för cirka 6 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och för mer än 25 % av vägtransporternas totala utsläpp.  

I förslaget föreslår EU-kommissionen en infasning av striktare koldioxidnormer för nya tunga fordon såsom lastbilar, långfärdsbussar och släpvagnar:  

  • Utsläppsminskningar på 45 % från och med 2030. 
  • Utsläppsminskningar på 65 % från och med 2035. 
  • Utsläppsminskningar på 90 % från och med 2040. 

Förslaget innefattar även striktare krav på nya stadsbussar, som alla ska vara helt utsläppsfria från och med 2030. 

EU-kommissionens ambition med förslaget om reviderade koldioxidnormer är att det ska: 

  • Bidra till energiomställningen 
  • Bidra till bättre luftkvalité 
  • Stötta europeisk industri för ren teknik och ge konkurrensfördelar 
  • Leda till lägre bränslekostnader 

Förslaget innebär även att tillverkare får bestämma teknik, till exempel elektrifiering, bränsleceller eller vätgas. Däremot skulle det inte vara möjligt att fortsätta med förnybara eller koldioxidsnåla bränslen så som biobränslen.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på förslag på ändring av koldioxidutsläppsnormer för nya personbilar och lätta nyttofordon 

Som en del av klimatpaketet Fit for 55 presenterade EU-kommissionen 2021 ett liknande förslag på ändring av koldioxidutsläppsnormer för nya personalbilar och lätta nyttofordon. Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk för norra Sveriges regioner och kommunförbund där även North Sweden ingår, valde att lämna synpunkter på förslaget.  

EFNS välkomnande förslagets ökade klimatambitioner i stort, men ställde sig tveksamma till kravet på nollutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon – som innebär att inga nya bilar som använder bio- eller elektrobränslen får säljas efter 2035. EFNS hänvisade till fördelarna med att använda biodrivmedel som energikälla, och menade att detta energislag är nödvändigt för att genomföra en snabb och grön omställning. EFNS framhöll även att norra Sverige har särskilda förutsättningar i och med stora avstånd och kallt klimat, vilket kan skapa utmaningar gällande elektrifiering av transportsektorn, såsom en fungerande laddinfrastruktur.

EFNS väntas även anta position gällande EU-kommissionens nya förslag för minskning av utsläpp från nya tunga fordon. 

Svara på det öppna samrådet senast 21 april 

Nu finns det även möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens nya förslag på striktare normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Samrådet vänder sig till berörda aktörer inom området, som uppmanas tycka till om förslaget senast 19 april.

Läs mer om EU-kommissionens förslag här.

Läs EFNS position på förslag på ändring av koldioxidutsläppsnormer för nya personbilar och lätta nyttofordon här.

Läs mer och svara på samrådet senast 21 april här.

/ Vilma Nuldén

24 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information