EU-kommissionens nya rekommendation på fyra kritiska teknikområden

Den 3 oktober 2023 antog EU-kommissionen en rekommendation om teknikområden som de ser är kritiska för EU:s ekonomiska säkerhet och ska genomgå en ytterligare riskbedömning med medlemsländerna. EU-kommissionens syfte med rekommendationen är att säkerställa tekniksäkerhet och risken för teknikläckage inom ramen för avancerad halvledarteknik, teknik för artificiell intelligens, kvantteknik och bioteknik.

EU-kommissionen har konstaterat att med ökande geopolitiska spänningar, djupare ekonomisk integration och en allt snabbare teknisk utveckling kan vissa ekonomiska verksamheter utgöra en risk för EU:s ekonomiska säkerhet. Därför antogs en gemensam rekommendation om en europeisk säkerhetsstrategi för att införa ett övergripande strategiskt tillvägagångssätt för ekonomisk säkerhet.  

Urvalet av teknikområden 

EU-kommissionen har fastställt en förteckning över tio kritiska teknikområden som är kritiska för EU:s ekonomiska säkerhet. Denna förteckning över teknikområden tar hänsyn till det arbete som utförts i enlighet med handlingsplanen om synergier mellan civil-, försvars- och rymdindustrierna. 

I det gemensamma meddelandet namnges tre definierade och framåtblickande kriterier för urvalet av teknik som medför de känsligaste riskerna för ytterligare bedömning:  

 • Teknikens möjliggörande och föränderliga karaktär
 • Risken för civil och militär fusion
 • Risken att tekniken används för att kränka grundläggande mänskliga rättigheter

Fyra prioriterade kritiska teknikområden 

Av de tio kritiska teknikområden som identifieras rekommenderas det att medlemsstaterna tillsammans med EU-kommissionen, före slutet av 2023, utvärderar de fyra teknikområden där det är mest troligt att det finns höga risker för teknisk säkerhet och läckage. 

 • Avancerad halvledarteknologi. Halvledare, mikroelektronik och fotonik är viktiga komponenter i elektronik enheter inom kritiska områden som kommunikation, datorer, energi, hälsa, transport samt försvars- och rymdsystem och tillämpningar. 
 • Artificiell intelligensteknik. AI, högpresterande beräkningar, moln- och kantberäkningar och dataanalys har ett brett utbud av applikationer med dubbla användningsområden och är avgörande i synnerhet för att bearbeta stora mängder av data.
 • Kvantteknik har potential att förändra flera sektorer, civila och militära, genom att möjliggöra nya teknologier och system som använder sig av kvantets egenskapers mekanik. 
 • Bioteknik har en möjliggörande och transformerande karaktär inom områden som jordbruk, miljö, sjukvård, life science, livsmedelskedjor och biotillverkning. 

De övriga 6 kritiska teknikområdena som EU-kommissionen identifierar:  

 • Avancerad konnektivitet, navigation och digital infrastruktur, exempelvis inom cybersäkerhet och artificiell intelligens.
 • Sensorteknik, exempelvis sensorer för elektriska fält under vatten.
 • Rymdteknik, exempelvis rymdövervakning och jordobservation.
 • Energiteknik, exempelvis inom vätgas och nya bränslen.
 • Robotik och autonoma system, exempelvis fördrönare och fordon. 
 • Avancerade material, tillverkning och återvinning, exempelvis inomnanomaterial, smarta material, avancerade keramiska material. 

EU-kommissionen och medlemsländerna ska nu inleda riskbedömningen för de fyra ovan nämnda teknikområdena i lämpliga expertforum. 

Därtill ska EU-kommissionen föra en öppen dialog med medlemsländerna om en lämplig tidsplan och omfattningen av ytterligare riskbedömningar, och då bland annat beakta tidsfaktorns betydelse. EU-kommissionen kan komma att lägga fram ytterligare förslag under våren 2024, mot bakgrund av dialogen och de första erfarenheterna av de inledande riskbedömningarna. 

Rekommendationens bakgrund 

Rekommendationens ursprung är från meddelandet om en europeisk strategi för ekonomisk säkerhet som presenterades den 20 juni 2023, vars syfte var att införa en omfattande strategi för ekonomisk säkerhet i EU. Den europeiska strategin för ekonomisk säkerhet bygger på tre pelare: främjande av EU:s ekonomiska bas och konkurrenskraft, skydd mot risker och partnerskap med så många länder som möjligt som delar EU:s oro och intressen. 

Under den nuvarande EU-kommissionen har Europas, så kallade, strategiska autonomi fått ett större utrymme i politik med en rad politiska initiativ. EU-kommissionen presenterade i mars 2023 akten för kritiska råvaror (Critical Rawmaterials Act CRMA) som på ett motsvarande sätt vill bemöta Europas sårbarhet i försörjning av råmaterial. På råvarusidan har det lett till tydliga politiska mål om självförsörjande samt politiska initiativ för lagstidning och stödåtgärder.  

/Alexander Castwall 

Läs mer om rekommendationen här

Läs mer om den europeiska strategin för ekonomisk säkerhet här

Läs mer om de 10 kritiska teknikområdena här

07 Nov 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information