Europaforum Norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning

Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Politikernätverket Europaforum Norra Sverige har tagit ställning till det kommande lagförslaget i ett nytt positionspapper som lyfter vikten av skogsägares och skogsförvaltares egna bedömningar, vikten av diversifierade skogslandskap och behovet av ökad kunskap och forskning om framgångsrik skogsförvaltning.

EU-kommissionen motiverar behovet av ett nytt lagförslag om skogsövervakning och strategiska skogsplaner med att den idag har bristande kunskap om skogar i EU samt att planer för skogsskötsel behöver harmonieras över unionen för att bli mindre fragmenterade.

EU-kommissionen föreslår i förarbeten till lagförslaget att ökad övervakning av skogar bör ske med hjälp av satelliter, det vill säga fjärranalys. Lagförslaget förväntas presenteras under andra kvartalet 2023 och ännu är har inte EU-kommissionen tydliggjort hur de överstatliga strategiska planerna för skogarna kommer att utformas.

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) har valt att redan nu ta position inför det kommande lagförslaget, med fokus på skogsövervakning som Sverige har en lång historia av, för att redan i tidigt skede vara med och försöka påverka utformningen av förslaget.

Nedan följer en sammanfattning av EFNS synpunkter gällande EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner.

Viktigt med ökad kunskap om skog på EU-nivå

EU saknar idag kunskap om skogarnas tillstånd, vilket är avgörande för att ta till åtgärder mot snö och bränder samt djur och insektsangrepp. Därmed vill EU skapa ett harmoniserat system för att samla in information om Europas skogar. EFNS påpekar däremot att de redan finns nationell statistik i Sverige och många andra medlemsländer. Medlemsländer som saknar kompetens på skogen bör få stöd som är lämpliga för dem och deras skogar. Därmed är det logiskt enligt EFNS att bibehålla de nationella system som redan finns och det bör i stället tas fram verktyg på EU-nivå som kan behandla nationell statistik för att göra den jämförbar mellan länder.

Observationer från marknivå är nödvändiga

EU vill idag se en ökad övervakning via satelliter, det vill säga fjärranalys. EFNS menar att observationer från marknivå kommer vara fortsatt nödvändiga, förr att ta nytta av den information som skogsbrukare, skogsägare och skogsförvaltare får genom att vara nära skogen. Det finns stor variation i europeiska skogar och därmed behövs det lokal expertis med i bedömningen.

Viktigt med diversitet i skogsbrukandet

EU vill se ett mer effektivt beslutsfattande av skogsplaneringen genom att harmonisera informationsinsamlingen, idag ser de brister av att den tillgängliga informationen är begränsad och skogsplaneringen blir därmed fragmenterad. Däremot pekar EFNS på att variation i planer och skogsförsel inte skall betraktas som något negativt, då detta medför diversitet i skogslandskapet med olika dominerande trädslag och åldersklasser som har högre motståndskraft mot olika typer av störningar som brand, insekter och påverkan från klimatförändringar. Variation i skogslandskapet medför också möjligheter för olika djurarter att hitta sin miljö beroende på de söker skydd, dygnsvila eller föda.

Flera positiva trender för skogar i EU

Skogen i EU har ökat med 9 procent och kan lagra dubbelt så mycket kol sedan 1990, samtidigt som uttaget av virke har ökat med 40 procent visar rapporten State of Europe ́s forests 2020. Dessa trender är positiva för EU:s klimatmål, däremot finns det lokala och regionala problem med insektsangrepp och att torr och brandfarlig biomassa i skogen. EFNS vill se att skogsförvaltarna och skogsägarna skall ha fortsatt stort ansvar för skogen, då de känner skogarna bäst. Utöver detta vill de se ökad satsning på forskning om skogen som stödjer en positiv utveckling gällande tillväxt, virkesuttag, ökande kollager och biologisk mångfald. Den ökade kunskapen är viktig för att se en fortsatt god utveckling av EU:s skogar.

Europaforum Norra Sverige

EFNS är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner och arbetar med att bevaka europafrågor förr att påverka EU:s lagstiftning, strategier, handlingsprogram och budget, till syfte att värna om norra Sveriges intressen både på europeisk nivå samt i förhållande till nationell nivå i frågor med ett europeiskt perspektiv. North Sweden ingår som nätverkets direktlänk till EU.  

/Andreas Lindström

EFNS position om EU:s kommande lagförslag om skogsövervakning och strategiska skogsplaner hittar du här

Läs mer om EFNS här

Foto: Skogsindustrierna

30 Jan 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information