Europaforum Norra Sverige tar ställning till EU:s nya avloppsdirektiv

Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse. Förslaget är en revidering av direktivet från 1991, vilket Europaforum Norra Sverige (EFNS) nu tagit ställning till. EFNS välkomnar revideringen, men betonar att direktivet bör innefatta vissa anpassningar väsentliga för norra Sverige.

Inom ramen för EU:s gröna giv har EU-kommissionen beslutat att revidera direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse från 1991, även kallat avloppsdirektivet. Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen sin översyn av det nästan trettio år gamla direktivet för att ta itu med dagens och de kommande årtiondenas samhällsutmaningar. Revideringen innehåller en rad olika skärpningar, inklusive striktare krav på hur avloppsreningsverk samlar upp och hanterar avloppsvatten.  

Då förslaget får konsekvenser för kommunerna i norra Sverige har Europaforum Norra Sverige (EFNS), som är ett politiskt nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund där North Sweden ingår, valt att lämna feedback till EU-kommissionen för att föra fram sina perspektiv vad gäller avloppsdirektivet.

Kommissionens förslag på nytt avloppsdirektiv skulle innebära stora ökade kostnader men bara marginell ökad miljönytta i Sverige i allmänhet men i Norra Sverige och Norra Sveriges inland i synnerhet. Därför är det nu väldigt viktigt att Regeringarna och Europaparlamentet får till ändringar av förslaget i flera väsentliga delar i enlighet med våra synpunkter. Säger Daniel Danielsson, oppositionsråd i Åre kommun och rapportör i Europaforum Norra Sverige för Jämtlands läns kommuner

Ett exempel är Lycksele kommun, där det i sin analys uppskattar att de ökade kostnaderna för hushåll med berörda små avlopp bli i genomsnitt 200 000 kr per fastighetsägare. 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på det reviderade avloppsdirektivet

EFNS positionspapper, antaget den 27 januari, kan sammanfattas i fem olika ståndpunkter; 

EFNS vill se teknikneutrala och målbaserade regelsystem: 
Inledningsvis, understryker EFNS vikten av att skapa målinriktade och flexibla direktiv. EFNS menar att förslaget till avloppsdirektiv bör ta större hänsyn till medlemsstaternas varierade förutsättningar. I norra Sverige innebär detta särskilda förutsättningar gällande kallt klimat, natur och glesbefolkning.   

Lokala anpassningar behövs för kraven på biologisk rening och utsläpp: 
Det bör finnas utrymme för lokala anpassningar gällande rening och utsläpp i direktivet. Ett exempel är bortfallet av undantaget från kallt klimat från det reviderade direktivet till skillnad från det tidigare direktivet från 1991. Istället för att ta bort undantaget förespråkar EFNS att undantaget utvidgas så att det även berör norra Sveriges kommuner med kallt klimat.   

Weserdomen skapar tillväxtstopp – ett undantag behövs i avloppsdirektivet: 
EFNS understryker även hur det nya avloppsdirektivet kan resultera i tillväxtstopp i svenska kommuner, p.g.a. att det saknas en samstämmighet mellan avloppsdirektivet och EU:s ramdirektiv för vatten. Det innebär att kommuner som växer och behöver bygga nya reningsverk eller bygga ut befintliga kan nekas tillstånd. EFNS framhåller att direktivet inte är förenligt med den befolkningstillväxt som väntas i norra Sverige till följd av den gröna omställningen, och att direktivet bör innefatta undantag, i syfte att inte hämma norra Sveriges framtida befolkningstillväxt.  

 Miljönyttan av kravet på kväverening står inte i proportion till kostnaderna i norra Sverige: 
Samtidigt betonar EFNS att vissa av skrivningarna resulterar i höga kostnader för norra Sverige - men med liten miljönytta. Ett exempel är kravet på kväverening, som inte bedöms vara nödvändigt i norra Sveriges vattendrag p.g.a. vattendragen rinner ut i Bottenviken och Bottenhavet, vilka bedöms inte vara kvävekänsliga.  

Läkemedelsrening med ”polluter pays principle” är ett bra förslag: 
EFNS ser positivt på att det reviderade direktivet innehåller striktare krav på rening av avloppsvatten från läkemedel. Förslaget bidrar till stor miljönytta, och innebär även att de aktörer som är ansvariga för utsläpp av läkemedel får stå för kostnaderna.

Öppet samråd fram till 14 mars 

Just nu pågår en feedbackperiod, där EU-kommissionen välkomnar inspel och synpunkter från allmänheten och berörda aktörer gällande det nya avloppsdirektivet. Fram till 14 mars är det möjligt att tycka till genom att svara på det öppna samrådet.  

Därefter väntar en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och EU-parlamentet innan avloppsdirektivet beslutas om. Däremellan ska även den europeiska regionkommittén komma med inspel. Där har Åsa Ågren Wikström, regionalpolitiker i Västerbotten och vice ordförande i EFNS, nyligen blivit utsedd till rapportör för avloppsdirektivet. När direktivet är beslutat om i EU ska de nya reglerna införas i svensk lagstiftning i flera steg, vilket kan kräva en eller flera utredningar. 

Läs mer om EFNS synpunkter här.

Läs det reviderade direktivet här.

Läs och delta i det öppna samrådet senast 14 mars här.

Läs Lycksele kommun analys av förslaget här 

/ Vilma Nuldén

01 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information