Europaforum Norra Sverige tycker till om förordningen om netto-nollindustrin

EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om netto-nollindustrin, Net Zero Industry Act. Syftet är att stärka produktion av viss grön teknik i EU, i enlighet med EU-kommissionens Green Deal Industrial Plan. EU-kommissionen föreslår bland annat att tillståndsprocesserna för att producera grön teknik ska förenklas och snabbas på och att särskilt utpekade teknologier ska prioriteras. Nätverket Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Popualted Areas lämnade in synpunkter på förslaget under EU-kommissionens öppna samråd.

– Förordningen behöver ta hänsyn till olika regionala och lokala förutsättningar och inte detaljstyra på den nivån som är föreslagen. Den regionala och lokala nivån behöver involveras i arbetet med netto-nollindustrin, det är viktigt för demokrati, förankring och en samhällelig acceptans säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten.  

Förslaget på förordningen presenterades den 16 mars av EU-kommissionen och ska främja netto-noll tekniker för att stärka EU:s konkurrenskraft och öka produktionen av grön teknik, men också skapa ett större energioberoende i EU (genom ökad produktion av förnybar energi inom EU). Förslaget ses som en del av EU:s motdrag till USA:s Inflation Reduction Act (IRA).  

Europaforum Norra Sverige tar ställning till förslaget genom ny position  

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk för norra Sveriges kommuner och regioner där North Sweden ingår, har tagit till ställning till EU-kommissionens förslag om netto-nollindustrin. I den nya positionen välkomnar EFNS ambitionen med förslaget men har invändningar på delar i förslaget. EFNS ser vikten av att utveckla snabbare och transparenta tillståndsprocesser men betonar att en framgångsrik grön omställning bygger på samhällelig acceptans. För detta behövs beslutsprocesser som värnar medlemsländernas och lokala myndigheters beslutanderätt och som involverar regionerna i arbetet.  

Tillståndsprocesserna för stora etableringar kan både vara långa och komplicerade 

EFNS anser att det är positivt att utmaningarna med tillståndsprocesser för industrietableringar lyfts i arbetet med att stärka EU:s innovationskraft. Dock medför förslaget en detaljreglering som riskerar att gå över det nationella självbestämmandet och inkräktar på det kommunala självstyret. Hur nationella tillståndsprocesser ska läggas upp är en fråga som bör hanteras på nationell nivå. EU bör snarare tillhandahålla plattformar och nätverk där utbyte av erfarenheter och kunskap kan förmedlas mellan medlemsländerna. 

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin 

EU-kommissionen bör ställa krav på minskad klimatpåverkan – men inte styra mot specifika tekniker skriver EFNS i sin position. För att främja ny utveckling med innovationskraft är teknikneutralitet en förutsättning. Listan på netto-noll tekniker är begränsad och riskerar att utelämna teknologier som är eller kan komma att bli vitala för den gröna omställningen, till exempel teknologier baserade på biomassa, där norra Sverige kommit långt.   

Lokal och regional förankring krävs 

Lokal och regional förankring krävs för ökad samhällelig acceptans vid etablering av industrier. Industrietableringar har en viktig roll för näringslivet i berörda regioner men ställer också krav på området de verkar i. För hållbar tillväxt inom näringen behövs även satsningar på samhällsutvecklingen i området och på kompetensförsörjning.  

Positionen antogs av Europaforum Norra Sverige den 25/6 och spelades in till EU-kommissionens öppna samråd om lagförslaget. 

Synpunkter från nätverket Northern Sparsely Popualted Areas  

Även nätverket Northern Sparsely populated Aresa, NSPA, som representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, tog chansen att spela in synpunkter till EU-kommissionens öppna samråd. NSPA:s ställningstagande stämmer väl överens med EFNS ståndpunkter. För norra Sverige, norra Norge och norra Finland ser utmaningarna och möjligheterna liknande ut när det kommer till gröna industrier.  

Läs NSPA:s position här.

Läs EFNS:s position här

Hitta samtliga samrådssvar r

/Maria Larsson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information