EU:s nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken bjuder in skogregioner att delta i ny tematisk grupp med skogsfokus

Nätverket för EU:s gemensamma jordbrukspolitik Common Agricultural Policy (CAP) bjuder in aktörer från skogsrika regioner till att delta i en tematisk grupp för att diskutera miljö- och socioekonomiska problem i skogsrika landsbygdsområden, belysa möjligheter som skogarna ger de människor som bor och arbetar i skogen samt fokusera på vad som finns i skogsrika regioner och kommuner. Syftet är att skapa ett nätverk för EU:s skogsaktörer där medel från den gemensamma jordbrukspolitiken kan göra för att stötta skogsrika landsbygdsområden. Anmäl ditt intresse att medverka i gruppen senast 21 februari 2023.

EU:s nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP-nätverket, ser att skogssektorn är en viktig del av många landsbygdsområdens ekonomi, kultur och ekosystem samtidigt som skogsrika områden och kommuner ofta står inför problem som avbefolkning och brist på nödvändig infrastruktur- och tjänster.

Enligt EU:s nya skogsstrategi ska CAP:en förse medlemsstaterna med en mekanism för att stödja skogsrika landsbygdsområden och kommuner, något som tidigare skedde genom Landsbygdsutvecklingsprogrammen. Mekanismen i CAP:en ska ge medlemsstaterna större flexibilitet när det gäller att utforma sina skogsbruksinsatser, som ska leda till mindre byråkratiska hinder för att ta del av stödet och stimulera ett ökat utnyttjande i enlighet med det lokala sammanhanget. CAP-nätverket understryker att det är nödvändigt för skogsrika områden och kommuner att få ökad förståelse och medvetenhet om mekanismen för att kunna ta vara på medlen, då upptaget hittills har varit lågt.

Bygga grunden för ett ökat samarbete i skogsfrågor i landsbygdsområden

Med bakgrund av dessa förutsättningar bjuder CAP-nätverket nu in intressenter från skogsrika landsbygdsområden till att delta i en tematisk grupp för att diskutera miljö- och socioekonomiska problem i skogsrika landsbygdsområden, belysa möjligheter som skogarna ger de människor som bor och arbetar i skogen samt fokusera på vad jordbrukspolitiken kan göra för att stötta skogsrika landsbygdsområden. Gruppen kommer också att undersöka om och hur dessa frågor skulle kunna hanteras inom ramen för ett nytt skogsstrategi-nätverk, och lägga grunden för den potentiella utvecklingen av ett nätverk genom att identifiera vilka intressenter som behöver involveras och hur de kan sammanföras i ett skogsstrategi-nätverk för att ta itu med dessa frågor.

De föreslagna målen för denna arbetsgrupp är;

  • Identifiera de behov och nyckelfrågor som skogrika landsbygdsområden och kommuner står inför i en gemensam dialog mellan skogsaktörer i hela EU,
  • Utbyta erfarenheter mellan aktörerna för att identifiera utmaningar och hinder för att få gehör för sina röster när det gäller att ta itu med deras behov/frågor,
  • Utforska vilka fördelar det skulle kunna innebära att samlas i ett skogsstrategi-nätverk; 
  • Diskutera hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan användas för att stödja idéer och initiativ för att ta itu med dessa samhällens behov och problem,
  • Identifiera luckor i fråga om förståelse, stöd, utbildning och tillgång som kan påverka utnyttjandet av olika stödmekanismer,
  • Bygga grunden för ökade nätverkskopplingar mellan liknande områden och stimulera idéer för framtida engagemang.

Genom nätverket kan skogsaktörer få sina röster hörda och kan tillkännage sina särskilda möjligheter och utmaningar. Med bakgrund av dessa förutsättningar bjuder CAP-nätverket nu in intressenter från skogsrika regioner till att delta i en tematisk grupp för att bidra med synpunkter till EU:s skogspolitik.

Då norra Sverige står för en betydande del av EU:s skogstillstånd och är det extra viktigt att regionens intressen förs fram på arenor som dessa. Anmäl ditt intresse att delta i arbetsgruppen senast 21 februari 2023.

Anmäl ditt intresse här

Läs mer om EU:s skogsstrategi här

Läs Europaforum norra Sveriges position om EU:s skogsstrategi här

Läs NSPA-nätverkets position om EU:s skogsstrategi här

/Andreas Lindström

15 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information