EU:s skogsrika länder tar ställning för fortsatt stort nationellt självbestämmande om skogsbruk i EU

I slutet av september höll medlemsländerna i “For Forest Group”, en informell samarbetsgrupp med några av EU:s skogsrikaste länder som deltagare, däribland Sverige, ett möte i Österrike där de antog en gemensam deklaration. Jord- och skogsbruksministrarna skriver bland annat att de vill ha fortsatt stort nationellt självbestämmade gällande hur skogen ska brukas och att lokala förhållanden ska beaktas.

Österrike, Finland, Slovenien och Sverige har bildat en grupp som kallas “For Forest Group”. Som några av EU:s skogsrikaste medlemsländer samarbetar de sedan ett drygt halvår i skogsrelaterade frågor.  

Den 25–26 september hölls ett möte i Österrike mellan ministrarna ansvariga för skog i varje land. Den gemensam deklarationen heter “Forma framtiden för europeiska skogar och den skogsbaserade sektorn – ledande vägen framåt” där det lägger fokus EU:s skogspolicy och gruppens prioritetsområden gällande detta. 

Fyra punkter utgör grunden för gruppens fortsatta samarbete såväl som arbete: 

1. Stärka hållbart skogsbruk  

I deklarationen belyses det att nationella, regionala samt lokala förutsättningar borde ligga till grund för den konkreta utformningen av hållbar skogsskötsel. Genom att ha med perspektiv och förutsättningar från alla olika nivåer, snarare än bara en, så skapas en mer hållbar utveckling av skogsskötsel.  

Utöver detta läggs även fokus på att säkerställa ett gränsöverskridande samarbete för att hantera och förebygga kriser såsom effekterna av naturkatastrofer.  

2. Stärka bioekonomin genom hållbar användning av skogsbaserade produkter

I deklarationen beskrivs vikten av skogsbaserade produkter för en växlande hållbar ekonomi. En hållbar skogsförvaltning och trä som material skapar jobb på landsbygden och är även betydande för att uppnå energiomställningen och de klimatmål som satts på global nivå. Ministrarna menar på att produktionen av energi från vedartad biomassa är en av hörnstenarna i en hållbar energimix och virkesutnyttjandet är en viktig ekonomisk faktor för att skapa ett aktivt och hållbart skogsbruk. Hållbar skogsförvaltning och bioenergi skapar arbetstillfällen på landsbygden, hjälper till att säkra tillgången på viktiga råvaror och bereder grunden för innovation och investeringar, samtidigt som de är oumbärliga i energiomställningen.  

3. Subsidiaritetsprincipen 

I deklarationen belyser de hur kompetensen att utforma skogspolitiken inte har överförts till EU-nivå. Därav ligger ansvaret för att utforma politiken kring skogsfrågor hos medlemsländerna och deras egna skogslagar och politik, men med hänsyn till skogsrelaterad EU-politik. EU ska därmed inte vidta åtgärder eller lagstifta gällande skogsrelaterade frågor om dessa kan hanteras på nationell nivå. Detta styrks av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som fastställs i EU:s fördrag.  I deklarationen beskrivs det även hur de privata skogsägarna och skogsföretagen har byggt upp Europas skog i generationer, och de påverkas och berörs mest av skogspolitiken och EU:s inblandning.  

4. Skogspolitisk inriktning i EU 

I deklarationen understryks att bindande regler i relation till skogsbruk hos EU nivå bör vara strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att uppnå EU:s mål. Ministrarna uppmanar att vidare konsekvensanalyser måste överväga olika mål, inklusive multifunktionalitet av skogar och att ytterligare samordning, frivilliga åtgärder eller strategier prioriteras framför bindande krav, och EU-direktiv bör ha företräde framför förordningar. Inte minst måste EU:s medlemsstater ges nödvändigt spelrum vid utformningen av skogsutvecklingen och skogsvården. 

North Sweden involverade i skogsfrågan 

Inför For Forest Groups ministermöte gjorde North Sweden ett medskick som uppskattades. Medskicket inkluderade en artikel om återställande av natur där Carina Christiansen, projektledare inom bioekonomi på North Sweden, skriver att rättssäkerhet för markägare är viktigt vid implementering av naturrestaureringslagen.  

North Sweden jobbar aktivt med att föra fram norra Sveriges perspektiv kring EU:s skogspolitik och arbetar likt For Forest Group genom att kroka arm med andra skogsregioner och aktörer med gemensamma ståndpunkter. Exempelvis arbetar North Sweden med ERIAFF, ett europeiskt nätverk med regionala parter inom jordbruk, mat och skog, i skogsfrågan. North Sweden deltar löpande i arbetet i skogsdelen av ERIAFF med syfte att ge det nordiska perspektivet på hållbart skogsbruk. 

Ett annat exempel på sådan samverkan är det seminarium som North Sweden kommer att anordna ett seminarium den 25 oktober tillsammans med North Norway European Office, East & North Finland och Northern Sparsely Populated Area (NSPA). Syftet med seminariet är att diskutera vilka implikationer lagstiftningen skulle kunna få på utvecklingen av bioekonomin. 

Anmäl dig för att delta på plats här

Anmäl dig för att delta online här

/Julia Bergsten  

Läs deklarationen från For Forest Group här

Läs om när politiker i norra Sverige tog ställning tillsammans skogsregioner i södra Europa mot lagförslaget om bindande mål för återställande av natur här 

Läs North Swedens artikel om naturrestaureringslagen här 

Fotografi från finska regeringens hemsida. 

 

09 Okt 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information