Lämna feedback på översynen av EU:s regelverk för avfallshantering

EU-kommissionen föreslår ett ökat producentansvar för avfall, som bygger på att den ansvariga producenten av varan har skyldighet att ta hand om avfallet. EU-kommissionen samlar nu in synpunkter från allmänheten där sista svarsdag är 1 november.

EU:s regelverk för avfallshantering syftar till att effektivisera, begränsa, öka återbruket av avfallshantering samt i första hand, förebygga att avfall uppstår.

EU:s ramdirektiv för avfall redogör för grundläggande begrepp och definitioner i samband med avfallshantering, inklusive definitioner av avfall, återvinning och återanvändning. I ramdirektivet etablerades EU:s 5-stegs avfallshierarki som predikar avfallsförebyggande och återanvändning framför återvinning och bortskaffande av avfall där “polluter pays principles” introducerades.

Förslaget och EU-kommissionens konsekvensanalys av förslaget som presenterades den 5 juli innebär en revidering av avfallsdirektivet avgränsad till livsmedels- och textilavfall. EU-kommissionen anser att avfallet medför en stor mängd förorening som dessutom har en kraftig resursåtgång. Med anledning av detta, betraktas dessa områden som synnerligen problematiska.

Hanteringen av avfall ska förbättras genom att i första hand förebygga att avfall uppkommer och om avfall ändå uppkommer att det förbereds för återanvändning och först i tredje hand materialåtervinns. Målet är att öka skyddsnivån för miljö och folkhälsa genom att förebygga effekterna från avfallshantering.

Förslaget innehåller bland annat två bindande mål för minskat livsmedelavfall till 2030 samt ett utökat producentansvar som föreslås för att minska miljö-, hälso- och klimatpåverkan från den resursintensiva textilsektorn.

Översynen kommer pröva möjligheten till en simplifiering av nuvarande lagstiftning för att på ett tydligt sätt hänvisa organisationer och invånare till rätt sorts avfallshantering.

EU-kommissionen ska som en del av konsekvensbedömningen i anslutning med fastställande av mål på EU-nivå även se över handlingsplanen gällande initiativet Från jord till bord. De kommer sammanfatta alla synpunkter för Europaparlamentet och Europeiska rådet, så dessa kan tas i hänsyn till när de diskuterar förslaget.

Regeringskansliet har även remitterat förslaget till direktiv med svarstid senast den 2 november 2023.

/Alexander Castwall

Lämna feedback på det antagna förslaget här

Läs mer om regeringens faktapromemoria om direktivet här

12 Sep 2023 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information