Nu införs klimattullar på import till EU

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM, är EU:s nya verktyg för att motverka risken för att EU:s klimatpolitik leder till att utsläpp av växthusgaser inte omfattas av EU:s regler eller genom att europeiska aktörer omlokaliserar sin produktion till andra länder med mindre stränga lagar. CBAM som betyder Carbon Border Adjustment Mechanism, trädde i kraft i en övergångsperiod den 1 oktober, 2023. Den 1 januari, 2026 kommer det permanenta systemet att träda i kraft och importörer kommer behöva köpa ett certifikat för sina koldioxidutsläpp.

EU:s gränsjusteringsmekanism berör handel och import av koldioxidintensiva varor såsom järn och stål, aluminium, gödselmedel, elproduktion och vätgas. Skyldigheterna inom CBAM gäller för alla som importerar dessa varor, både företag och privatpersoner.

Från och med 1 oktober till och med den 31 december 2025 pågår en övergångsperiod där aktörer nu måste kvartalsvis rapportera om volymen av deras import och de utsläpp av växthusgaser som omfattas av produktionen.

Övergångsperioden ska fungera som en pilot- och inlärningsperiod för alla berörda parter; importörer, producenter och myndigheter.  

Genomförandeförordningen om rapporteringskrav och rapporteringsmetoder ger viss flexibilitet när det gäller de värden som används för att beräkna inbäddade utsläpp vid import under övergångsfasen. Under det första året kommer företag att kunna välja att rapportera på tre sätt:

  • Fullständig rapportering enligt den nya metoden (EU-metoden)
  • Rapportering baserad på likvärdiga system i tredje land
  • Rapportering baserad på standardreferensvärden

Från och med 1 januari 2025 kommer enbart EU-metoden att godtas.

När det permanenta systemet träder i kraft 1 januari 2026 kommer importörer behöva köpa CBAM-certifikat för att täcka de koldioxidutsläpp som verksamheten bidrar med. En översyn av CBAM:s funktion under övergångsfasen kommer slutföras innan det slutgiltiga systemet träder i kraft. Tillsynsmyndighet i Sverige är Naturvårdsverket.

/Alexander Castwall

Läs mer om CBAM här

Läs mer om Fit for 55 här

06 Okt 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information