Samråd om den kommande reformen av EU:s elmarknad

EU-kommissionen är bekymrade över elkrisen i Europa vilket de hävdar har medfört ohållbart dyra elräkningar för konsumenter och industrier, och är delvis direkt kopplade till priset på fossilbränslen. Vidare menar kommissionen att dagens verktyg för att skydda elkonsumenter mot höga och volatila elpriser har visat sig vara bristfälliga och måste fungera bättre. Därför kommer det i mars att presenteras ett reformförslag på EU:s elmarknad och som en del av det arbetet öppnas nu ett samråd för att få in synpunkter på den nuvarande energimarknadens utformning, med deadline 13 februari.

Under invigningstalet i Kiruna poängterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att de skyhöga elpriserna avslöjar bristerna i EU:s energimarknad och behöver mötas med akuta ingripanden i dess utformning. Elleverantörer av förnyelsebara energikällor och kärnkraft har gjort stora vinster under rådande elkris. Medlemsländer har svarat med spontana regleringsåtgärder vilket enligt kommissionen hotar framtida investeringar i förnybar energi.

Prisfördelarna med förnybar energi ska gå till konsumenterna

EU-kommissionen överväger politiska förändringar av energimarknaden, som bland annat kommer att syfta till att i större utsträckning frikoppla gaspriset från de andra energislagen, ytterligare främja förnybar energi och skapa en mer motståndskraftig marknad. Som en del av beslutsprocessen har nu EU-kommissionen öppnat ett samråd för att få in åsikter och synpunkter på hur det nuvarande regelverket fungerar och hur det skulle kunna utvecklas. Samrådet är öppet fram till den 13 februari 2023. EU-kommissionen planerar att presentera förslaget på reform av elmarknaden under mars.

Samrådet är utformad i en webbenkät och riktar sig främst till representanter för statliga och privata aktörer som har nära kontakt med elmarknaden.

Att EU-kommissionen arbetar på ett reformförslag av EU:s elmarknad tillkännagavs redan i september 2022 och konkretiserades sedan ytterligare när EU-kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2023.

Läs mer och svara på samrådet senast 13 februari här

/Andreas Lindström

31 Jan 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information