Tyck till om EU-kommissionens förslag om ny läkemedelslagstiftning i EU

I november 2020, med avstamp i covid-19 pandemin, lanserade EU-kommissionen en strategi med syfte att bygga upp en starkare hälsounion. Som en del av EU:s läkemedelstrategi har EU-kommissionen föreslagit en reform av den befintliga läkemedelslagstiftningen. Det antagna förslaget är nu öppen för feedback som kommer sammanfattas och läggas fram för Europaparlamentet och ministerrådet i syfte att bidra till lagstiftningsdebatten. Svara senast den 3 november.

Inom EU:s läkemedelsstrategi, inom uppbyggnaden av en starkare europeisk hälsounion, lanserade EU-kommissionen i november 2020 ett initiativ för att se över den allmänna lagstiftningen om humanläkemedel inom EU. Syftet med initiativet är säkra tillgången till läkemedel, främja innovation, förbättra försörjningstryggheten, anpassa reglerna till nya forskningsrön och den tekniska utvecklingen, samt att minska byråkratin. Den 26 april 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny läkemedelslagstiftning som innebär den mest omfattande förändringen på området på över 20 år. 

De allmänna målen som det förslagna förslaget inriktar sig på är att garantera en hög nivå av folkhälsa genom att säkerställa kvalitet säkerhet och effektivitet för EU-patienter i relation till läkemedlen, samt att harmonisera den inre marknaden för övervakning och kontroll av läkemedelsprodukter och de rättigheter såväl som skyldigheter som åvilar de behöriga myndigheterna inom medlemsstaterna.  

De fyrahuvudmål som nu presenteras som centralt i det nya förslaget från EU-kommissionen är:   

  1. Säkerställa att alla patienter i EU får snabb och rättvis tillgång till säkra och effektiva läkemedel till rimligt pris.
  2. Förbättra försörjningstryggheten och säkerställa att patienter alltid har tillgång till läkemedel, oavsett var i EU de bor. 
  3. Erbjuda en attraktiv, innovations- och konkurrenskraftsvänlig miljö för forskning, utveckling och produktion av läkemedel i Europa.
  4. Göra läkemedel mer miljömässigt hållbara

Region Västerbotten tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sett och uttryckt ett behov för en enad EU lagstiftning redan innan förslaget låg på bordet. Kritiken som Region Västerbotten, samlat med Sveriges andra regioner, framfört har framförallt riktat sig till den standardiserade erhållningen som som gynnar läkemedelsföretagen framför de nationella hälso-och sjukvårdssystemen och den enskilde patienten. 

Det finns nu möjlighet att lämna feedback på förslaget som nu antagits av EU-kommissionen. Svaren kommer sammanfattas och läggas fram för Europaparlamentet och ministerrådet i syfte att bidra till lagstiftningsdebatten. 
 
Läs mer och tyck till om förslaget senast den 3 november här

Förslaget är ute på remiss fram tills 25 september i Sverige, och angår 121 svenska myndigheter som är berörda av EU-kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Läs mer om det här

Läs mer om Region Västerbottens budskap här

/Julia Bergsten

08 Sep 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information