Ansök om finansiering från LIFE-programmet för miljö- och klimatåtgärder

Den 18 april öppnades utlysningen för LIFE-programmet med en budget på 571 miljoner euro för 2024. LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Utlysningen kommer från EU-kommissionen som uppmanar organisationer och myndigheter att söka EU-medel för projekt som syftar till att bevara naturen, skydda miljön, vidta klimatåtgärder och ställa om till ren energi. Sista ansökningsdagen varierar från 5 till 19 september 2024 beroende på vilken typ av bidrag som söks. Tre bidrag har sista ansökningsdag den 6 mars 2025.

LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder sedan 1992. Under den senaste budgetperioden mellan 2021–2027 har finansieringen ökat med 60% till 5,4 miljarder euro och inkluderar även det nya delprogrammet för omställning till ren energi. 

Programmet syftar till att stödja innovativa och verkningsfulla projekt med påvisbara positiva effekter. Projekten ska kunna upprepas och skalas upp på andra håll i Europa. Life-programmet förvaltas av europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö, CINEA.  

Inom ramen för LIFE-programmet har EU-kommissionen nu inlett ansökningsomgången för år 2024 med en total budget på 571 miljoner euro. Ansökningsomgången omfattar fem områden inom vilka det går att söka olika bidrag: 

 • Standardåtgärdsprojekt (SAPs) 
  • Natur och biologisk mångfald – 155 miljoner euro 
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet – 65 miljoner euro 
  • Begränsning av och anpassning till klimatförändringar – 61,98 miljoner euro 
  • Övergång till ren energi – 4 miljoner euro 
  • Bauhausinitiativet – 8 miljoner euro 
  • Miljöstyrning – 10 miljoner euro 
 • Bidrag till samordnings- och stödåtgärder (CSA) 
  • Övergång till ren energi – 77 miljoner euro  
 • Strategiska integrerade projekt (SNAPs/SIPs) – 150 miljoner euro 
 • Tekniskt stöd för förberedelser av SNAP och SIP (TA-PP), replikering, kapacitetsuppbyggnad eller prioriteringar för lagstiftning och politik – 26 miljoner euro 
 • Särskilda överenskommelser om driftsbidrag till icke-statliga organisationer – 14 miljoner euro 

Totalt finns 18 olika utlysningar att söka till inom LIFE-programmet för 2024. 

Utlysningen riktar sig till företag, akademiska institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter samt icke-statliga organisationer som arbetar i EU med naturvård, miljöskydd, klimatförändringar eller övergången till ren energi. Projektansökningarna kan lämnas in av en enda organisation eller av flera som samarbetar med andra europeiska partners inom ett projekt.  

Mer om LIFE-programmet 

LIFE-programmet är ett av EU:s flaggskeppsinitiativ, vilket avser långsiktiga och storskaliga initiativ med ambitiösa visioner. Programmet skapades med syfte att främja hållbar utveckling, skydda miljön och bekämpa klimatförändringar genom att stödja miljö-, klimat-, natur- och energiprojekt inom ramen för målsättningarna i den europeiska gröna given och Parisavtalet.  

Majoriteten av utlysningarna för denna period stänger i september 2024 och ett fåtal av utlysningarna stänger i mars 2025. Mer information om specifika datum för de olika utlysningarna finns att hitta via länken nedan.  

/Jenny Hammersland 

Läs mer om alla olika typer av bidrag till LIFE-projekt, tidsfrister för ansökan samt titta på tidigare inspelade informationssessioner här 

Läs North Swedens programblad om LIFE här

 

08 Maj 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information