Arbetsprogrammet för hälsoprogrammet EU4Health 2024 är presenterat

Den 5 december 2023 presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU för hälsa (EU4Helth) för att uppnå EU:s viktigaste hälsopolitiska prioriteringar som en del av den europeiska hälsounionen. Hälsoprogrammet är en del av EU:s återhämtningsplan efter covid-19 pandemin med syfte att utveckla hälsoområdet under nuvarande budgetperiod 2021–2027. De övergripande målen omfattas av starka hälsosystem, tillgång till läkemedel, skydd av människor och främjandet av hälsan.

Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram för hälsoprogrammet. Med en budget på 752,4 miljoner euro för 2024 vill EU-kommissionen bland annat öka EU:s krisberedskap, införande av digitala initiativ, gränsöverskridande hälsohot och läkemedelsstrategi för EU:s plan mot cancer. Arbetsprogrammet kommer också ägna särskild uppmärksamhet mot psykisk och global hälsa samt utvecklingen av läkemedel. Arbetsprogrammet inbegriper att öka EU:s krisberedskap genom den europeiska myndigheten för beredskap och insatser på hälsoområdet (Hera) och förmåga att reagera på utmaningar såsom de som är kopplade till Rysslands aggressionskrig mot Ukraina.

Målet med programmet är att förbättra hälsan och skydda mot hälsorelaterade hot i hela EU genom olika initiativ, inklusive forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, stärkande av sjukvårdssystem och förbättring av folkhälsan. Arbetsprogrammet syftar också till att stärka Europas motståndskraft mot framtida kriser och att uppfylla målen i EU:s gröna övergång och digitala omställning genom att främja hållbara hälso- och sjukvådslösningar.

Arbetsprogrammet 2024 behandlar följande punkter:

  • Europas strategi för bekämpning av cancer (117,6 miljoner euro)

Initiativen omfattar stärkt digital kapacitet, individanpassade cancerläkemedel, integrering av cancerbilder i en paneuropeisk infrastruktur och inrättandet av ett cancerregister för omfattande europeisk cancerinformation.

  • EU:s motståndskraft mot gränsöverskridande hot för hälsan (14,7 miljoner euro)

Detta inbegriper genomförande av förordningar om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, stöd till driften av EU:s referenslaboratorier, bekämpning av antimikrobiell resistens och användning av innovativa tekniker som steril insektsteknik för att utrota gula febern-myggan på Cypern.

  • Europeiska hälsodataområdet (25,7 miljoner euro)

Det främjar och utvecklar också digitala lösningar på internationell nivå och uppmuntrar användningen av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården. European Health Data Space strävar efter att skapa en samarbetsplattform för effektiv hantering och användning av hälsodata.

  • Främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (70,9 miljoner euro)

Detta omfattar Icke-överförbara och överförbara sjukdomar och särskild uppmärksamhet ägnas åt de problem med psykisk ohälsa som sårbara grupper står inför, däribland fördrivna personer från Ukraina. Programmet fokuserar också på strategier för tobakskontroll och ger stöd till patienter med lång covid-19.

  • Läkemedelsstrategi för Europa och hälso- och sjukvårdssystem (41,4 miljoner euro)

Läkemedelsstrategin för Europa omfattar genomförandet av hälsolagstiftning, flexibilitet i regelverket för att minska läkemedelsbristen och initiativ som rör blod, vävnader, celler, organ, medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

  • Global hälsa och internationella initiativ (4,3 miljoner euro)

Detta globala perspektiv understryker EU:s åtagande att samarbeta för att ta itu med hälsofrågor på internationell nivå.

  • Övrigt (7 miljoner euro)

Arbetsprogrammet avsätter resurser för återkommande, övergripande, IT- och kommunikationsverksamhet.

För att stärka den viktiga roll som civila organisationer spelar i genomförandet av EU:s hälsopolitik fortsätter EU4Health-programmet med driftsbidrag på 9 miljoner euro 2024 och kommer att offentliggöra en ansökningsomgång för ramavtal om partnerskap för 2025 till 2026.

/Alexander Castwall

Läs mer om EU4Health här

Läs mer om arbetsprogrammet EU4Health 2024 här

Bildkälla: EU-kommissionen

15 Jan 2024 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information