EU har lanserat AI-innovationspaket för att stödja företag

EU-kommissionen lanserade den 24 januari 2024 ett AI-innovationspaket för stötta nystartade AI-företag och små och medelstora företag i utvecklingen av pålitlig AI i linje med EU:s värderingar och regler. Ett antal åtgärder presenterades och inkluderar bland annat ett ändringsförslag till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) samt inrättande av en AI-byrå och två konsortier. Paketet är en följd av överenskommelsen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i december 2023 gällande EU:s AI-akt.

Till grund för innovationspaketet ligger ett initiativ från EU-kommissionen att göra Europas superdatorer tillgängliga för nystartade AI-företag med syfte att träna AI-modeller. Initiativet presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i september. Senare i december nådde Europaparlamentet och ministerrådet en överenskommelse gällande EU:s AI-akt; världens första heltäckande AI-lag för att utveckla tillförlitlig AI. Som ett första steg på initiativet lanserade EU-kommissionen tävlingen Large AI Grand med syfte att ge finansiellt stöd för nystartade AI-företag och tillgång till superdatorer. Det nylanserade innovationspaketet tar initiativet vidare med ett antal åtgärder, bland annat genom att bredda tillgången till superdatorer för nystartade företag och det bredare innovationssamfundet.  

Specifika åtgärder presenterades under lanseringen 

För att stödja en trygg AI-utveckling presenteras ett antal specifika åtgärder inom innovationspaketet:  

  • En ändring av EuroHPC för att inrätta AI-fabriker. Ändringen inkluderar: 1) anskaffning, uppgradering och drift av AI-superdatorer för snabb maskininlärning och utbildning av stora General Purpose AI-modeller, (2) underlättande av tillgången till dessa superdatorer för att öka användningen av AI inom både offentlig och privat sektor, inklusive små och medelstora företag samt nystartade företag, (3) skapandet av en central plats för nystartade företag och innovatörer för att stödja AI-ekosystemet genom att erbjuda faciliteter för algoritmisk utveckling, testning och validering av storskaliga AI-modeller samt (4) att främja utvecklingen av nya AI-applikationer baserade på allmänna AI-modeller. 
  • Ett beslut om att inrätta en AI-byrå inom EU-kommissionen, vilket ska garantera koordinering och utveckling av AI-policy samt överse implementeringen av kommande AI-lagstiftning.  
  • Ett innovations och AI-företagsmeddelande om andra viktiga aktiviteter som finansiellt stöd genom bland annat Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa, uppmuntrande till offentliga och privata investeringar, utveckling av gemensamma dataområden i EU samt arbete med initiativet GenAI4EU som stödjer framväxten av AI i EU:s 14 industriella ekosystem. 
  • EU-kommissionen kommer tillsammans med medlemsstater inrätta två konsortier för digital infrastruktur: Alliansen för språkteknologi (ALT-Edic) för att utveckla gemensam infrastruktur och Edic-konsortiet CitiVERSE för att utveckla smarta samhällen inom exempelvis trafikledning och avfallshantering. 

Utöver detta har EU-kommissionen antagit ett meddelande där deras egen strategi för användning av AI står specificerad. Meddelandet syftar till att påskynda genomförandet av EU:s AI-akt internt och beskriver hur EU-kommissionen praktiskt kan trygga den interna användningen av AI samt stödja offentliga förvaltningar. 

EuroHPC till för att boosta den digitala utvecklingen 

EuroHPC är en juridisk och finansiell enhet som skapades 2018 och är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen, europeiska medlemsländer samt privata aktörer. Initiativet syftar till att göra Europa världsledande inom superdatorer. Tre huvudmål står specificerade: (1) att utveckla, driftsätta och utvidga en säker datainfrastruktur inklusive superdatorer, kvantdatorer och tjänster, (2) att stödja utvecklingen och införandet av efterfrågeorienterade och konkurrenskraftiga superdatorsystem samt (3) att bredda datainfrastrukturen till offentliga och privata användare för att utveckla viktig kompetens.  

Världens första heltäckande AI-akt  

Den 9 december 2023 nådde Europaparlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse gällande världens första heltäckande AI-akt. Syftet med akten är att göra EU ledande inom AI-utveckling och samtidigt främja allmänhetens förtroende för tekniken. Den nya AI-lagen ställer ett antal krav på leverantörer och användare beroende på den bedömda risken för det specifika AI-systemet. Tre risknivåer har tagits fram: begränsad risk, hög risk och oacceptabel risk.  

/Jenny Hammersland  

Läs mer om AI-innovationspaketet här

Läs mer om AI-akten här  

Läs mer om EuroHPC-förordningen här

14 Feb 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information