Finansiering via Horisont Europa till små och medelstora städer

EU-kommissionen har lanserat en utlysning inom Horisont Europa med fokus på anpassning till klimatförändringar. Utlysningen har en total budget på 22 500 00 euro som ska fördelas på tre olika projekt. Utlysningen riktar sig till små och medelstora städer med mellan 5000 – 50 000 invånare med fokus på innovationsåtgärder inom klimatanpassning. Projekten ska förbättra förmågan att identifiera och genomföra lösningar för ökad klimatresiliens.

Den 24 april öppnade EU-kommissionen en utlysning inom programmet Horisont Europa med namnet HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07. Totalt finns en budget på 22 500 000 euro som ska delas ut under 2024. Preliminärt beräknas tre projekt beviljas finansiering på ca 7 500 000 euro vardera.  

Utlysningen riktar sig till regioner, lokala myndigheter och små och medelstora städer, mer specifikt städer med en befolkningsmängd mellan 5000 och 50 000 invånare. Samarbete mellan olika städer som delar samma utmaningar uppmuntras starkt eftersom ansökan bör identifiera andra städer där projektets metod kan återanvändas. Utöver denna rekommendation förväntas projektet äga rum på minst tre platser med liknande klimatförändringsutmaningar.  

Projekten förväntas bidra till följande resultat:  

  • Samhällen i landsbygdsområden tillhandahåller exempel och metoder som kan tillämpas på nytt, och som visar på hur man bättre kan förbereda sig på de förväntade effekterna av klimatförändringarna, genom utformade och testade åtgärder som ökat klimatresiliensen.  
  • Små och medelstora städer ska ha varit direkt involverade i utvecklingen och testningen av lösningarna. Vilket i sin tur ska ha förbättrat städernas kapacitet att identifiera och genomföra lösningar för bättre klimatresiliens i deras specifika område, och verka som förändringsaktörer.  

I stort ska projektförslagen stödja EU:s gröna giv, anpassningsstrategi samt EU:s långsiktiga vision för landsbygdsområden. Lösningarna kan omfatta tekniska, sociala och/eller affärsrelaterade aspekter. Vidare bör naturbaserade lösningar prioriteras där det är möjligt. Digitala lösningar ses också som ett plus eftersom det kan stödja den digitala och gröna övergången samtidigt. Den cirkulära ekonomin bör också beaktas för att öka motståndskraften och minska olika beroenden.  

Vem som kan söka  

Alla juridiska personer, oavsett etableringsort, inklusive rättssubjekt från icke-associerade tredjeländer eller internationella organisationer och internationella europeiska forskningsorganisationer, är berättigade att delta. De måste även uppfylla villkoren i Horisont Europa-förordningen. 

Utöver de generella kraven måste projekten omfatta en demonstrationsverksamhet som ska genomföras i tre olika regioner/orter/samhällen i tre olika medlemsstater/associerade länder. Vidare ska projekten, som stödmottagare i konsortiet, inkludera och involvera juridiska personer etablerade i dessa tre länder.  

Ett uppdrag inom Horisont Europa: Anpassning till klimatförändringar 

Genom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation stöder har EU-kommissionen insatser för anpassning till klimatförändringar. Uppdraget ska stödja EU:s regioner och städer i att öka deras motståndskraft mot klimatförändringar. Vidare ska uppdraget verka för att omsätta EU:s anpassningsstrategi till praktiskt genomförande genom att öka städernas förståelse för deras framtida klimatrisker, öka beredskapen för att klara av förändringarna, samt stödja innovation och testning av lösningar för ökad motståndskraft. Senast 2030 ska minst 150 europeiska städer och regioner gå i riktning mot klimatresiliens. 

/Jenny Hammersland 

Läs mer om EU-kommissionens utlysning här 

Läs mer om Horisont Europa här

Läs mer om EU:s uppdrag “Anpassning till klimatförändringar” här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information