Förordningen om ekodesign har fått sitt slutgiltiga godkännande från ministerrådet

Den 27 maj gav ministerrådet sitt godkännande av förordningen om ekodesign – det sista steget i beslutsprocessen. Den nya förordningen ersätter det befintliga ekodesigndirektivet och omfattar numera alla slags varor som släpps ut på EU-marknaden, inte bara energiprodukter. Förordningen fastställer krav på hållbarhet för att minska produkters klimatpåverkan i linje med EU:s mål om klimatneutralitet till 2050.

Ministerrådet har nu godkänt förordningen om ekodesign vilket är det sista steget i beslutsprocessen och innebär att lagen är färdigförhandlad. Efter att texten offentliggjorts i EU:s officiella tidning kommer en första arbetsplan för hållbara produkter att antas av EU-kommissionen, som kommer fastställa vilka specifika produkter som ska omfattas av den nya förordningen. Genom förordningen har Europaparlamentet och ministerrådet delegerat befogenhet till EU-kommissionen att fastställa ekodesignkrav genom delegerade akter. Industrin har sedan 18 månader på sig att följa kraven. 

Målet med den nya lagen är att säkerställa att produkterna på EU:s marknad är hållbara, förnyelsebara och har en mindre klimatpåverkan. EU vill skapa de rätta incitamenten för industrin att börja tänka cirkulärt i utformningen av produkter som ska tillverkas och säljas inom EU. I förordningen ingår även ett direkt förbud mot att förstöra osålda produkter som för tillfället gäller för textilier och skor, med ett temporärt undantag för små och medelstora företag, där EU-kommissionen har befogenhet att utvidga förbudet för andra produkter.  

Förordningen förväntas reglera majoriteten av produkter med undantag för bland annat bilar och försvars- och säkerhetsrelaterade produkter. De nya reglerna ställer krav på hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och reparerbarhet. Vidare ska ämnen som begränsar cirkularitet minimeras, energi- och resurseffektiviteten samt mängden återvunnet innehåll hos produkter öka, och koldioxid- och miljöavtrycket minska.  

Digitalt produktpass för öppenhet och transparens 

En annan målsättning med förordningen är att underlätta för konsumenter att göra medvetna och gröna val. För det ska ett nytt digitalt produktpass introduceras som på elektronisk väg ska registrera, behandla och utbyta produktrelaterad information mellan företag längs leveranskedjan, myndigheter och konsumenter. Det är ännu inte klart exakt hur passet kommer se ut och fungera men övergripande ska passet ge information om produktens klimatpåverkan och hållbarhet, samt göra det enklare för tillverkare och företag att följa förordningens bestämmelser om öppenhet och transparens. Förutom att hjälpa konsumenter och företag att göra välgrundade val, är det också ett verktyg för myndigheter genom att underlätta och förbättra inspektioner och kontroller.

Bakgrund om strategin för cirkulär ekonomi 

I mars 2020 presenterade EU-kommissionen en strategi för cirkulär ekonomi (CEAP) för att främja ekonomisk tillväxt på ett grönt och hållbart sätt. Den nya förordningen om ekodesign är en del av strategin. Enligt EU-kommissionen är strategin en av de viktigaste byggstenarna i den europeiska gröna given för att nå EU:s klimatmål om klimatneutralitet till 2050 och mål om energieffektivitet. Strategin innehåller 35 åtgärdspunkter och inom ramen för strategin har ett antal lagförslag tagits fram och röstats igenom. Strategin innehåller sex övergripande mål:  

  • Göra hållbara produkter till norm inom EU 
  • Stärka konsumenter och offentliga inköpare 
  • Säkerställa mindre avfall 
  • Få cirkularitet att fungera för människor, regioner och städer 
  • Leda det globala arbetet med cirkulär ekonomi 
  • Inriktning på nyckelsektorer; de som använder mest resurser och där potentialen för cirkularitet är hög 

Strategin följer produkternas hela livscykel inklusive hur de utformas, hur de främjar processer för cirkulär ekonomi, uppmuntrar hållbar konsumtion och hur de säkerställer att avfall förebyggs. Vidare bör produkterna och dess resurser stanna kvar inom EU:s ekonomi så länge som möjligt för att stärka EU:s inre marknad. EU:s övergång till en cirkulär ekonomi ska minska trycket på våra naturresurser och skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen.   

/Jenny Hammersland 

Läs mer om den nya förordningen om ekodesign här

Läs mer om EU:s strategi för cirkulär ekonomi (CEAP) här

04 Jun 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information