Möjligheter till finansiering för samhällen att utveckla och implementera klimat- och energiprojekt

Kommuner och regioner kan nu ansöka om olika EU-finansieringsmöjligheter och initiativ som stödjer hållbar utveckling och övergången till klimatneutralitet. Medlen riktar sig till kommuner och regioner som behöver stöttning för att utveckla och implementera klimat- och energiprojekt.

Climaax – Klimatriskbedömningar för varje europeisk region 

Climaax är ett fyraårigt projekt inom Horisont Europa som syftar till att ge ekonomiskt och praktiskt stöd för att förbättra regionala klimat- och nödriskhanteringsplaner. Nu har Climaax en utlysning som erbjuder finansiering för kommuner eller regioner som vill få en bättre förståelse eller förbereda sig för risker relaterade till klimatförändringar. Valda ansökningar får tillgång till analytiskt och praktiskt stöd för projekt upp till 300 000 euro.  

Alternativt vill Climaax hjälpa ideella juridiska personer som representerar lokal eller regional nivå som tillsammans är engagerade för att genomföra åtgärder eller utveckla sin verksamhet inom områden som är sårbara för effekter av klimatförändringar. Climaax syftar även till att erbjuda hjälp för samhällen att utvärdera tidigare erfarenheter för att skapa bättre möjligheter för framtiden.  

Ansökningarna behöver inkludera förslag som ska syfta till att skapa en regional och/eller lokal klimatbedömning av flera risker, inklusive aktiviteter för att slutföra dessa tre faser presenterade av Climaax: 

Steg 1: Användning av Climaax sätt att bedöma olika klimatförändringsrisker som kan påverka olika områden i Europa utifrån den verktygslåda som gjorts tillgänglig av projektet. 

Steg 2: Förbättring av den första bedömningen genom att använda mer detaljerad lokal information istället för generella europeiska data. 

Steg 3: Utforskning av möjliga sätt att hantera de risker och sårbarheter som identifierades i de första två stegen på lokal nivå. Det innebär även förbättring av befintliga regionala/lokala riskhanteringsplaner och anpassningsstrategier. 

Sista datumet för ansökan till utlysningen är 8 mars 17:00 CET 

Läs mer och ansök här

European City Facility (EUCF) 

European City Facility (EUCF) är ett EU-initiativ för att stötta utvecklingen av koncept för att öka investeringen i hållbar energi och riktar sig främst till kommuner och lokala myndigheter. EUCF har nu en utlysning som syftar till att stötta kommuner och lokala myndigheter i deras implementering av klimat- och energiprojekt genom finansiering av investeringskoncept. EUCFs övergripande mål är att uppnå ett större nät av investeringsprojekt inom hållbar energi genomgående för kommuner i hela EU. Det ekonomiska stödet som den sökande har möjlighet att få är ett fast bidrag på 60 000 euro. Stödet kommer delas ut till 75 förmånstagare. För Sverige och andra länder i norra och västra Europa (totalt elva länder) är ett belopp på 1,14 miljoner euro reserverat för 19 olika investeringskoncept.  

Ansökan utvärderas på fyra olika punkter: (1) ambitionsnivån på det föreslagna investeringskonceptet, (2) den föreslagna styrningsstrukturen för utvecklingen av konceptet, (3) strategin för att engagera intressenter och (4) projektets sammanhang och trovärdighet.  

För att få ta del av bidraget måste den sökande visa politiskt engagemang genom ett brev signerat av en relevant politisk representant. Vidare måste den sökande förbinda sig till EUCFs tvååriga övervakningsperiod. Förmånstagare som tidigare fått bidraget kan inte söka igen.  

Ansökan till European City Facility stänger 15 mars 17:00 CET.  

Läs mer och ansök här 

Läs mer om EUCF här

/Ellen Nilsson & Jenny Hammersland 

14 Feb 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information