Net-Zero Industry Act i norra Sveriges gröna industriella omställning

Den 8 februari bjöd North Sweden European Office in till ett webbinarium där flertalet svenska såväl som nordiska aktörer närvarade. Webbinariet behandlade ämnet Net-Zero Industry Act (NZIA) som är relevant för norra Sveriges gröna industriella omställning. NZIA har som syfte att stärka den europeiska tillverkningskapaciteten för netto-noll teknologier. Fokuset för webbinariet var Net-Zero Industry Act i norra Sveriges gröna industriella omställning.

Under webbinariet presenterades och förklarades innehållet i förordningen för netto-nollindustrin (Net-Zero Industry Act, NZIA) såväl som de möjligheter och utmaningar för norra Sverige som medföljer förordningen. Därefter diskuterades den svenska implementeringen framåt samt frågor och diskussion tillsammans med de närvarande.  

Niklas Johansson, Senior Adviser på North Sweden European Office, hälsade välkommen och presenterade en överblick av NZIA. Niklas definierade och gav en förklaring till begrepp särskilt kopplade till förordningen, såsom Industrial Valleys som innebär reindustrialisering av regioner, tidsgränser för beslut om tillstånd samt incitament i offentlig upphandling tänkt att bidra till miljömässig hållbarhet och resiliens. Vidare nämnde Niklas One Stop Shops som syftar till att samla alla ansökande till en enda myndighet, strategiska projekt samt utbildningsprogrammet Net-Zero Industry Academies.  

Net Zero Industry Act – Möjligheter och utmaningar för norra Sverige 

Fredrika Norberg, mastersstudent civilingenjör på Luleå Tekniska Universitet (LTU), skrev en rapport om netto-nollindustrin under sin tid som praktikant på North Sweden European Office sommaren 2023. Hon presenterade under webbinariet resultaten från sin rapport där hon genomfört en tematisk analys över norra Sveriges aktörers synpunkter på NZIA.  

De svar som Fredrika fått in av norra Sveriges aktörer kan urskiljas som utmaningar såväl som möjligheter för norra Sverige. Fredrika presenterade svaren under webbinariet för att ge en tydlig bild av hur förordningen faktiskt uppfattas av aktörer på hemmaplan. Några utmaningar som identifierades är brist på hänsyn till regionala förhållanden, snedvriden konkurrens på grund av snabbspår för vissa teknologier samt fastställda tidsgränser för tillståndsgivning.  

Å andra sidan såg respondenterna även möjligheter för norra Sverige genom potentialen att gynna investeringar, industriell tillväxt och kompetensutveckling. Respondenterna såg också positivt på att lokal och regional kunskap lyfts upp som avgörande för effektiv hantering av tillståndsansökningar och framgångsrik omställning.  

I sitt projekt höll Fredrika även en intervju med Mr. Daniel Gerber, Policy Officer från Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG Grow), vid EU-kommissionen, kring synpunkterna och utmaningarna gällande NZIA och presenterade svaren hon fick under webbinariet.  

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på förordningen 

Vidare presenterade Fredrika Europaforum Norra Sveriges (EFNS) position gällande förslagen till förordningen. EFNS anser att teknikneutralitet är en förutsättning för att främja ny utveckling och innovationskraft. Istället för att styra mot specifika tekniker bör krav ställas på minskade utsläpp eftersom tekniker som kan bli vitala för den gröna omställningen riskeras att uteslutas. Vidare anses Snabbspår för strategiska projekt riskera att bromsa andra projekt likvärdigt viktiga för den gröna omställningen. EFNS betonar till sist vikten av att lämna utrymme för kommunerna och regionerna i utvecklandet av snabbare tillståndsprocesser efter egna förutsättningar samt att förordningen riskerar att inkräkta på det svenska kommunala självstyret genom brist på lokal och regional förankring i industrietableringen.  

Utbildningarna finns men få som vill ta del av dem 

Webbinariet avslutades med frågor och synpunkter från de närvarande. Bland annat togs norra Sveriges brist på arbetskraft upp i relation till initiativet Net-Zero Industry Academies, som syftar till att förbättra kompetensen hos arbetskraften genom att utveckla utbildningsprogram snarare än att öka arbetskraften.  

Net-Zero Industry Act 

Den 16 mars 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag på en förordning om att främja netto-noll tekniker för att minska energiberoendet i EU. Den 6 februari 2024 nådde ministerrådet och Europaparlamentet en gemensam överenskommelse. Syftet med förordningen är att stötta industrier i deras gröna omställning lyfta produktionen av ren teknologi. För att uppnå syftet vill förordningen bland annat underlätta investering genom att förenkla tillståndsgivningen, förbättra kompetensen hos arbetskraften, inrätta en plattform för samordning samt underlätta marknadstillträdet för strategiska teknikprodukter. Förslaget kan ses som EU:s motsvarighet till USA:s Inflation Reduction Act (IRA). 

Se PowerPoint-presentationen från Webbinariumet här

Läs Fredrikas rapport här 

Läs mer om NZIA här   

Läs mer om EFNS position om NZIA här  

Läs mer om NSPAs position om NZIA här 

Läs mer om NSPAs position om kompetensförsörjning här   

14 Feb 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information