Microscope 275984 (1)

Innovationspolitik

EU:s innovationspolitik

EU är en viktig finansiär av forskning och innovation som ska bidra till tillväxt och lösningar på stora samhällsutmaningar. Centralt i politiken är ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa som utgör ungefär en tiondel av EU:s budget på 100 miljarder euro under en programperiod motsvarande sju år. Programmet finansierar både grundforskning och mer marknadsorienterade innovationsprojekt. Universitet och institut är stora deltagare i programmen men det är minst lika relevant för offentliga aktörer och privata företag att delta i projekt för att utveckla sina verksamheter samt nya tjänster och produkter. Programmet förvaltas direkt av EU vilket innebär att medlen söks direkt från EU i konkurrens med hela Europa.

Forskningspolitiken är starkt kopplad till regionalpolitiken och andra fonder genom konceptet Smart specialisering där regionen kan ta del av forskningsmedel för regional utveckling. Det sker genom att involvera hela det regionala innovationssystemet i strategiarbetet och i projekten.

North Swedens arbete med Innovationspolitik

North Sweden bevakar och påverkar EU:s innovationspolitik så att Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland ska ha möjlighet att använda fonderna på bästa sätt för sin utveckling. Det innebär att lyfta fram regionens styrkeområden så att medel investeras i de industrier som är viktiga för norra Sveriges tillväxt. North Sweden ger råd till regionen om aktuella fonder och arbetar strategiskt för att norra Sverige ska få stort inflytande på Brysselarenan och möjlighet att påverka innehållet i EU:s innovationspolitik. Då forskningsmedlen är attraktiva innebär det stor konkurrens för regionen och det är av stor vikt att delta i nätverk och avgörande att ingå i partnerskap för att kunna ta del av medlen och visa upp sin kompetens, där North Sweden stöttar regionens aktörer.

I uppdraget ingår även att underlätta och stötta regionen i arbetet med Smart specialisering för effektivt nyttjande av EU:s fonder och program.

Innovationspolitik i norra Sverige

Norra Sverige, tillika en av Europas mest innovativa regioner, är stark i konkurrensen om forskning- och utvecklingsmedel från EU vilket har en positiv inverkan på regionens utveckling. Inom ramen för naturtillgångar bidrar exempelvis gruv- och mineralnäringen till omställningen mot en hållbar gruvdrift och konkurrenskraftig produktion. Med informations- och kommunikationsteknologi levererar sjukvården tjänster till landsbygden och uppbyggnationen av energieffektiva datahallar förser Europa med IT-infrastruktur. Små och stora företag samt Universitet har varit framgångsrika i konkurrensen om medlen som omsätts till att skapa mervärden för hela Europa. Totalt mottog regionens aktörer 104 miljoner euro från Horizon 2020 under programperioden 2014-2020.

Kontakt

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs and Communications Manager  
Sakområden: Innovation och forskning

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 24
E-post: 

Nyheter - Innovationspolitik

Nyheter

Event - Innovationspolitik

Inga aktiviteter hittades