EU samlar forskningsinsatser för att stärka konkurrenskraften

För första gången ändrar EU formen för finansiering av teknisk forskning inom nyckelområden. Den nya modellen kallas gemensamma teknikinitiativ (Joint Technology Initiatives, JTI). Idén kommer från kommissionen och fick stöd av EU:s stats- och regeringschefer vid det informella toppmötet i Lahti (Finland) 20 oktober i år.

Med hjälp av denna modell kommer resurser från forskningsprogram i det privata näringslivet, medlemsländerna samt EU att samlas och användas gemensamt för mer långtgående forskningsmålsättningar. Det första gemensamma teknikinitiativet heter ARTEMIS och lanseras i början av nästa år. Tanken är att det ska samla den europeiska forskningen om inbyggda datorsystem (embedded computing systems), vilka får en allt större betydelse inom många nyckelbranscher. ARTEMIS blir ledstjärnan för kommande initiativ enligt samma modell. I Helsingfors träffas idag ledare för näringslivet samt forskningsexperter från EU och dess medlemsländer för att diskutera denna nya modell för finansiering av europeisk forskning.

"Jag har upprepade gånger framhållit att Europa behöver samla resurser och öka sina investeringar i forskning om informations- och kommunikationsteknik", säger kommissionär Viviane Reding med ansvar för informationssamhälle och medier. "ARTEMIS är redan ett levande bevis på hur de större aktörerna i Europa kan arbeta tillsammans för att lägga grunden till en framtid med välstånd och konkurrenskraft. ARTEMIS har visat vägen inom nyckelområdet inbyggda system och andra liknande initiativ måste snart följa om Europa ska hålla jämna steg med konkurrerande länder och verkligen bygga upp sitt informationssamhälle för tillväxt och jobb."

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information