Experter stödjer förslag om ökat forskningsstöd

En expertpanel visar i en utvärderande rapport att EU:s forsknings- och utvecklingsprogram kraftigt har bidragit till utvecklingen av Europas kunskapsbas och vidare haft positiv inverkan på Europas potential för innovation. Dock menar man att mer resurser måste avsättas till forskning och utveckling i framtiden för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta. Panelen stödjer därför kommissionens förslag att dubbla resurserna till forsknings- och utvecklingsprogrammen under perioden 2007-2013, men påpekar att forskning och utveckling måste få ökat stöd även på nationell nivå.

Panelen rekommenderar större involvering av industrin; främst små- och medelstora företag. Man menar att det är viktigt att stödja utveckling av teknikplattformar och så kallade PPP (public/private partnerships) för att kunna nå en ledande position i vissa nyckelsektorer.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande
Rapporten

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information