Ge dina synpunkter på EU:s hum/sam-forskning

Utbildningsdepartmentet har startat en arbetsgrupp för den humanistiska/samhällsvetenskapliga delen av EU:s sjunde ramprogram. Syftet är att arbeta fram svenska synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Det är viktigt att Sverige samlar in synpunkter från forskarvärlden och därigenom kommer väl förberedda till förhandlingarna.

Alla intresserade/berörda bör snarast gå igenom förslaget och lämna synpunkter/kommentarer till Monica Hjertman (monica@eufou.se) på EU/FoU-rådet.

EU:s förslag hittas nedan.

/MF

Läs mer:

FP7-förslaget sid 60 ff
EU/FoU-rådet

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information