Innovationsfrämjande åtgärder inom tjänstesektorn

En expertgrupp på innovationer inom tjänsteområdet har tillsatts för att undersöka om nuvarande innovationspolicys är fördelaktiga för tjänstesektorn. När undersökningen är slutförd ska de rekommendera åtgärder som bättre främjar innovationer inom tjänstesektorn till den europeiska kommissionen.

Expertgruppen kommer även att vidareutveckla en idé om en paneuropeisk plattform för att bättre linka samman universitet, entreprenörskap och finansiering så att innovativa initiativ inom tjänstesektorn befrämjas. Rapporten kommer att färdigställas i december 2006 och i samband med det organiseras en allmän konsultation där relevanta aktörer får framföra sina åsikter.

/Maria Didi

Läs mer:

För mer information

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information