Ny rapport om teknologiplattformar

EU:s regeringar och dess ledare har tillsammans förpliktigat sig att stimulera en ökning i investeringar på området för forskning och innovationer. Under 2003 tog kommissionen ett initiativ för att stimulera teknologiplattformar och under 2002-2003 skapades den första europeiska teknologiplattformen (ETP). Sedan dess har begreppet spridit sig snabbt och för närvarande finns 29 teknologiplattformar som antingen ligger i startgroparna eller är i full gång.

Kommissionen uppmuntrar att initiativ kommer nerifrån, som först och främst kommit från industrin, och beskriver det som ett flexibelt förhållningssätt när det kommer till att definiera forskningsbehov och prioriteringar, både på kort och lång sikt. ETPs spelar en viktig roll när det gäller att skapa informella diskussionsnätverk och för att samla ihop ett brett spektra av intressenter. Dom har även en viktig roll i att identifiera och värdesätta mervärdet i samordnade aktiviteter på europeisk, nationell och regional nivå samt mellan privat och offentlig sektor. Det främsta syftet med dessa plattformar är att öka den europeiska industriella konkurrenskraften.

Skapandet av teknologiplattformar kan beskrivas i tre steg. Det första där industrin börjar samarbeta och kommer överrens om en gemensam vision för teknologin. Andra steget är att definiera en strategisk forsknings agenda med nödvändiga målsättningar. Det tredje och sista steget innebär att den strategiska forskningsagendan ska implementeras och det är där vi befinner oss nu. Rapporten, som finns nedan, heter "Second Status Report on European Technology Platforms: Moving to Implementation".

Det finns även norrbottniskt och västerbottniskt deltagande i olika teknologiplattformar. Bland annat kan man hitta MEFOS (Metallurgical Research Institute AB) med säte i Luleå som en av stålindustrins representanter i European Steel Technology Platform (ESTEP).
I Forest-Based Sector Technology Platform finns SLU vid Umeå Universitet representerade av Björn Sundberg i Scientific Council. Även SCA finns med i National Support Group.

/Sofia

Läs mer:

ESTEP
MEFOS
Forest-Based Sector Technology Platform
Rapporten

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information