Olika åsikter om hur EU:s satsning på FoU bör se ut

Häromdagen publicerade vi en nyhetsartikel där vi redogjorde för ett nytt initiativ taget av kommissionen, vilket innebär en fokusering på forskning och utveckling. I juli presenterade kommissionen "Key figures 2005" om forskning, teknologi och utveckling. Statistiken visar på en stagnation av investeringar i forskning och utveckling inom EU.

Lissabonmålet innebär att EU:s satsning på FoU, år 2010, ska uppgå till 3 % av BNP. Som det ser ut just nu, ligger medlemsstaterna på en alltför låg nivå för att uppnå detta. I andra delar av världen, är satsningen desto större och detta bidrar ytterligare till den oro som nu upplevs inom gemenskapen. Kina, Japan och USA satsar alla mer än EU. Kina ökar investeringarna med hela 10 % per år, de ligger fortfarande på en lägre nivå än EU, men har inom ett par år, om trenden håller i sig, hunnit ikapp och förmodligen gått om.

Att klyftan mellan EU och andra länder ökar, skylls till stor del på att näringslivet och industrin inom EU inte investerar i samma utsträckning som hos de konkurrerande aktörerna. I Japan står industrin och näringslivet för 74.5 % av investeringarna, i jämförelse med 55.5 % i EU. Kommissionär Potocnik pekade även ut att företag, gärna investerar i de områden som är mest attraktiva för FoU, och det är i Asien. EU måste skapa en mer gynnsam grogrund för forskning och utveckling. Det krävs fler forskare, för tillfället har EU 5.4 forskare av 1000 arbetspositioner, för Japan och USA är situationen 10.1 och 9.0. Dessutom är EU:s forskning splittrad mellan medlemsstaterna och det krävs en bättre samordning och ett bättre samarbete.

Kommissionär Potocnik uttryckte även redan i somras en önskan att medlemsstaterna i stort sett fördubblar sin budget för FoU. Han menar, att det är lite av en gåta att det finns i stort sett konsensus från stats- och regeringscheferna för upprättande av ett Forskningsråd, ett "Space and Security Research Programme" och andra initiativ, men svagt stöd för det i finansiella termer.

En separat rapport, presenterad i slutet av juni, av Giovanni Dosi och Mauro Sylos Labini, verksamma vid S. Anna School of Advanced Studies i Italien och patrick Llerena från Louis Pasteur University i Frankrike, innehåller förslag på åtgärder som EU bör utföra för att komma till rätta med möjligheten att konkurrera med USA och Asien. I stora drag innebär deras slutsatser att EU och dess medlemsstater bör lägga mindre fokus på mjuka åtgärder. Istället bör fokus ligga på åtgärder som dels stärker FoU men även stärker aktörers möjlighet att ta del av forskning och omsätta den till resultat. Enligt deras uppfattning kommer marknaden att följa upp om EU satsar på spjutspetsforskning.

Det finns alltså olika åsikter om hur EU bör tackla de problem som står emellan gemenskapen och dess mål att år 2010 vara världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.

/John

Läs mer:

Key Figures 2005
Rapporten

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information