Lärarutbildningen vid Umeå universitet satsar på internationalisering

"Detta är en unik satsning på forskning vid lärarutbildningen. Målet är att skapa en konkurrenskraftig internationell forskningsmiljö. Det är extra roligt att kunna göra detta nu eftersom lärarutbildningen går in i en ny fas med många nydisputerade som får möjlighet till en fortsatt akademisk karriär", säger forskningssekreterare och projektledare Eva Lindgren vid fakulteten för lärarutbildning.

Vid lärarutbildningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på forskning och internationalisering. Under de kommande tre åren kommer totalt nio anställningar för forskarassistenter att utlysas. Varje anställning omfattar sex år och innehåller en tvåårig postdoc-vistelse vid ett utländskt lärosäte. Projektet bedrivs fram till september 2015 och leds av en styrgrupp bestående av forskare och studentrepresentanter med forskningssekreterare Eva Lindgren vid kansliet för lärarutbildning som projektledare. Årliga uppföljningar av projektet kommer att göras och efter projekttidens slut görs en sammanfattande utvärdering.

"Uppbyggnaden av internationell forskning inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet är ett av projekten inom Umeå universitets handlingsplan för 2007-2009 och är huvudsakligen finansierat av universitetsstyrelsen", förklarar Eva Lindgren.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

19 Apr 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information