Stort EU-anslag till växtforskare i Umeå

Wolfgang Schröder och Thomas Kieselbach, verksamma vid kemiska institutionen och Umeå Plant Science Centre, har som enda svenska forskare beviljats dessa EU-medel. De arbetar inom forskningsgrenen proteomik, vilket innebär att kartlägga funktionen hos proteiner (cellens "arbetare"). Målsättningen är att identifiera alla proteiner, bestämma deras koncentrationer samt kartlägga hur de samspelar och förändras. Med hjälp av sådan forskning kan det t ex vara möjligt att jämföra vilka proteiner som är aktiva i en växtcell odlad under normala förhållanden med en som odlats under extrem kyla.

Tanken med EUPP-projektet (Plant Proteomics in Europe) är att bilda ett nätverk för europeiska forskare. Nätverket ska bidra med ny kunskap om växters ämnesomsättning och vilka proteiner som är inblandade i denna process. Med hjälp av växtförädling kan sådan kunskap t ex resultera i växter som producerar biomassa på ett effektivare sätt samt växter som bättre tål vårt nordliga klimat.

/Sami Khalifeh

För ytterligare information kontakta:

Wolfgang Schröder, professor i biokemi
Tel: 090-786 69 74 eller 070-589 97 28
E-mail: wolfgang.schroder@chem.umu.se

Pressmeddelande 

01 Mar 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information