Infrastrukturen mellan Sverige och Finland ska kartläggas

Kartläggningen ska omfatta infrastruktur både till havs och på land. I uppdraget ingår att redogöra för standarden på dagens infrastruktur, pågående och planerade projekt samt en framåtblickande analys när det gäller vilka större möjliga infrastrukturprojekt som kan bidra till regionens tillväxt. Särskilt fokus ska ligga på frågor av gränsöverskridande karaktär där det finns fysisk infrastrukturplanering och resursutnyttjande som kan utvecklas genom en ökad samordning.

Läs mer.

/Andrea Bohman

17 Okt 2008 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information