Europeiska kommissionen har lagt fram en lägesrapport för sjunde ramprogrammet

Sjunde ramprogrammet (även kallat FP7) är EU:s hittills största program för finansiering av forskning och utveckling, med en budget på 54 miljarder euro under sju år. Rapporten visar att programmet väl svarar mot EU:s ekonomiska och samhälleliga behov. Tack vare programmets struktur och de nya instrument som ingår kan EU möta de utmaningar som unionen står inför. Genom att områden som miljö, energi och nanoteknik har prioriterats är det möjligt att skapa en hållbar och koldioxidsnål ekonomi inom vilken industriledda teknikplattformar identifierar vilka frågor som måste lösas för att industrins långsiktiga behov ska kunna tillgodoses. Europeiska forskningsrådet hjälper de främsta forskarna att nå ut med sin spetsforskning globalt. De gemensamma teknikinitiativen är nya offentlig-privata samriskföretag av en aldrig tidigare skådad teknisk och ekonomisk omfattning.

Sjunde ramprogrammet har en budget som kommer att öka med 13 % varje år fram till 2013, vilket gör det till en viktig tillgång i EU:s arbete med att bemästra den rådande krisen. I rapporten understryks vilka brister som fortfarande måste åtgärdas inom sjunde ramprogrammet, som mobilisering av de nya medlemsstaterna, små och medelstora företags deltagande i programmet och administrativ förenkling.

För att förbättra sjunde ramprogrammet kommer kommissionen att ta en oberoende expertgrupp till hjälp, och denna kommer att starta en interimsutvärdering av programmet under hösten 2010.

Läs mer

/Torbjörn Lindahl

06 Maj 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information