Fondmedel till gemensamt forskningsprogram för Östersjöregionen

Målsättningen är att förbättra Östersjöregionens forskningskapacitet, detta för att säkerställa en mer hållbar utveckling i regionen. EU-kommissionen och de åtta medlemsstaterna kring Östersjön (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige) bidrar tillsammans med 100 miljoner euro.

Havet och kusterna i Östersjön drabbas särskilt hårt av de kombinerade och alltmer negativa effekterna av föroreningar, klimatförändringar, försurning och förlust av biologisk mångfald.

BONUS-169 kommer att förena de nationella forskningsprogrammen och verksamheten i de 8 länderna kring Östersjön till ett enda gemensamt forskningsprogram, främst fokuserat på miljöforskning. Europeiska gemenskapen kommer att matcha bidraget från medlemsstaterna, dessa pengar kommer att tas ur EU:s sjunde ramprogram för forskning. Detta program hjälper Europa att reagera effektivare på viktiga utmaningar i regionen i fråga om miljöskydd och hållbar utveckling samt turism, vattenbruk, livsmedelssäkerhet och sjötransporter.

Två år kommer att ägnas åt organisation och framtagande av forskningsplan. Fem år kommer sedan att ägnas åt genomförande av planen där minst tre gemensamma ansökningsomgångar planeras. Kommissionens förslag kommer nu att överlämnas till ministerrådet och Europaparlamentet.

Läs hela nyheten här

Ytterligare information hittar du på BONUS-169 hemsida

/CB

04 Nov 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information