Framtidens TEN-T bör fokusera på nätverk och alternativ finansiering

De olika talarna hade alla sin egen agenda, men en gemensam ståndpunkt gick att utläsa, och det var att finansiering av infrastruktur är det enskilt största problemet inför framtiden. Runt 50 miljarder euro saknas för TEN-T finansieringen fram till 2013. Kommissionens representant från DG Tren, Milosz Momot, presenterade en alternativ lösning på finansieringsproblemet, nämligen så kallade Public Private Partnership som kommissionen menar att medlemsstaternas administration måste bli bättre på att använda. Det ska därför utarbetas tydligare riktlinjer för sådana samarbeten för att offentlig sektor ska våga ge sig in i sådana projekt som från början kan kännas osäkra för att det sker en maktförskjutning till privat sektor.

Annars ligger kommissionens fokus på en ny variant av TEN-T:s tidigare tvådimensionssystem, där terminologin om prioriterade transportaxlar överges till förmån för "nätverk": ett heltäckande nätverk (comprehensive network) och ett kärnnätverk (core network). Det senare, kärnnätverket, skulle bestå av två delar. En geografisk del och en mer konceptuel som handlar om politiska prioriteringar. Kärnnätverken skulle bland annat kunna förbättra relationerna och förutsättningarna för att transportera gods till tredje land.

Avslutningsvis är TEN-T viktig för förverkligandet av den inre marknaden och den ekonomiska utvecklingen genom att det bidrar till att länka samman mindre utvecklade regioner med övriga Europa. För att kunna förhindra större klimatförändringar krävs kontinuitet i projekten, ett effektivt utnyttjande av olika transportslag samt utveckling av så kallade intelligenta transportslag.

Läs North Swedens minnesanteckningar från konferensen

/Karla Wixe

 

25 Feb 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information