Framtidens transporter i fokus under Svenska ordförandeskapet

Vitboken "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden" som har varit vägledande för den europeiska transportpolitiken under tio år ska revideras och de nya riktlinjerna för nästkommande tioårsperiod väntas presenteras under våren 2010. I juni i år presenterade Kommissionen ett meddelande som ett första steg i revideringen.

På svensk nivå diskuterades meddelandet under en hearing anordnad av Näringsdepartementet tillsammans med Logistikforum den 3 september. Som ordförandeland har Sverige möjligheten att uppmärksamma transportpolitiska frågor utifrån svenska erfarenheter och perspektiv. Både Morten Steen Petersen från Tetraplan och Jan T. Persson, som talade på hearingen, pekar på den differentierade utformningen av trafiken i Europa. EU:s transportpolitik baseras ofta på storstadsproblem med mycket trängsel trots att stora delar av Europa har områden med helt andra förutsättningar.

- Vårt problem i Sverige är gleshet - inte trängsel. Därför är det en fråga vi bör driva och bidra med kunskap kring, menar Jan T. Persson, utredare från Tillväxtverket.

Bättre transportmöjligheter utgör en viktig del i den ekonomiska tillväxten. Jan T. Persson menar att de kalkylmetoder som används i dagens läge ofta underskattar nyttan och de positiva effekterna som skapas vid åtgärder inom transportsystemet.

Meddelandet diskuterades även i Bryssel förra veckan då EU:s transportministrar höll en offentlig debatt på sitt möte i Bryssel den 9 september. Rådet kommer att anta slutsatser vid nästa möte i december.

Ministrarna höll med om meddelandets huvudsakliga principer men betonade en del framtida utmaningar såsom den ekonomiska krisen, tydliga prioriteringar samt klimatfrågan. Man framhöll även att hänsyn måste tas till regionala skillnader. De viktigaste insatsområdena anses bl a vara bättre integrering av transportslag, intelligenta transportsystem samt en tydlig innovationsstrategi.

Läs mer om Näringsdepartementets hearing 

Läs mer om Transportministrarnas möte

Läs EU-kommissionens meddelande "Hållbara framtida transporter: ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem."

Läs "Vitboken - Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden"

Läs mer om framtidens transporter på EU-kommissionens hemsida

Läs Europaforums respons på EU-kommissionens meddelande

/Maria Estefors

09 Okt 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information