Kommissionens transportvision för 2020

Klimat- och energifrågan ses som en nyckelfråga och man konstaterar att transportsektorn har ökat sina koldioxidemissioner mer än någon annan sektor jämfört med nivån 1990.Meddelandet är en uppföljning av en vitbok från 2001 (uppdaterades 2006) som hanterade EU:s transportpolitik till och med 2010.

Kommissionen konstaterar att de flesta mål som angavs vid revisionen 2006 har uppnåtts men hållbarhetsfrågorna har inte gått framåt tillräckligt. Även om energieffektiviteten inom transportsektorn har ökat så har det inte skett i tillräcklig omfattning för att sänka utsläppen. När det gäller godstransporter har man inte i tillräcklig grad lyckats flytta över transporter från väg till grönare transportslag som järnväg.

Kommissionen pekar ut sex nyckelområden för framtidens transporter: åldrande befolkning, migration och inre rörlighet, miljöfrågor, tillgång till energikällor, urbanisering och globalisering. För att klara framtidens transportbehov måste ny hållbar teknik utvecklas snabbare och integreringen av transsportsätt förbättras.

Meddelandet genomgår för närvarande en konsultation som avslutas 30 september i år. Under hösten ordnar Kommissionen en konferens där resultatet av konsultationen publiceras. Meddelandet kommer att följas av en Vitbok nästa år som mer i detalj beskriver åtgärder för att nå visionen till 2020.

/Anna Utsi

Läs mer om visionen för framtidens transportsystem

En Vitbok innehåller förslag till insatser från EU:s sida inom ett visst ämnesområde.

23 Jun 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information